s

Saadist - Sönderjylland

Saadist; popularmusiker/landsplågare.

 

Sabaistik; forskningsinriktning med mål och grundpremisser frikopplade från all empiri.

 

Sakramentol: smaktillsats i tandvårdsprodukt, för helig andedräkt.

 

Salinist; salthaltsimperialist.

 

Saluför; främre konstruktionsdetalj på handelsfartyg (motsv. örlogsmans ramm).

 

Samaritbyrå; ingenjörer pro bono.

 

Samboskap; renar. Jfr kulboskap.

 

Samlega; fördjupning i madrass, höskulle eller terräng, som vittnar om äktenskaps (eller äktenskapsliknande förhållandes) fullbordan.

 

Samovaro: samling vid pumpen.

 

Sandinavien: fr.o.m. maskinåldern gängse beteckning på Arabia deserta.

 

Satier: meditativ klavermusik, av statsmakterna uppfattad som subversiv.

 

Satrapparat; byråkrati.

 

Savanneri; miljödeterministisk förklaringsiver baserad på visligen betvingande miljöfaktorer.

 

Sbröd: knäcke, finnkrisp etc.

 

Scengångare: statist i bekant teaterpjäs av H. Ibsen.

 

Schavott; illa repeterad bröllopsvals.

 

Scherzofreni; kognitiv störning som försvagar den drabbades förmåga att ta intryck på allvar, särskilt vad gäller bi- och mellansatser.

 

Schhism; musikdramatisk riktning vars bärande (nåja) element är ett i början av varje föreställning avkrävt tysthetslöfte av ensemblen. Som den främste exponenten för schhismen brukar hyllas portugisen Léon Cabalho, till vars minst bortglömda verk räknas operorna "O Märtà!" och "Å Trinacria" samt den bukoliska bagatellen "Silentium boskap!".

 

Securitas Securitatem (SS); rumänsk parkeringsövervakningskoncern med för branschen ovanliga förgreningar i såväl civilsamhället som statsapparaten. S. medarbetare, vilka i stor utsträckning ”kommer från andra uppgifter inom det offentliga”, är kända för sitt hängivna och kompromisslösa engagemang för att upprätthålla ordningen på Bukarests gator. I alla avseenden.

 

Sejdel; 1: Klart urskiljbar persona i ett ointegrerat ego. 2: Då en nyhetsredaktion i samband med avregleringen helt oväntat bedrev egen faktakontroll (eller åtminstone visade amatörbilder de hade fått gratis) och avslöjade att de norrländska vattenmagasinen tvärtemot vad elbolagen påstod var överfulla restes krav på en parlamentariskt sammansatt sanningskommission, som inledningsvis fastslog att ubåtar aldrig har funnits och därefter att det är något lurt med den svenska vattenkraften; läckor från utredningen ger vid handen att regeringen Staaff i hemlighet slöt avtal med samiska trollkarlar och –packor, som skulle trumma fram elkraft mot att de fortsatt skulle få även under längre perioder ha sin huvudsakliga utkomst på annan ort än sin folkbokföringsadress. Arrangemanget ansågs vara ett klurigt sätt att marknadsföra svensk ingenjörskonst, och eftersom ingen vettig människa någonsin bor eller ens åker norr om Dalälven var hemligheten så gott som tryggad, tills man alltså såg sambandet mellan elräkningens lönnrunor och det faktum att alla samer åker helikopter till jobbet. Kommissionens slutbetänkande har emellertid dementerats, hemligstämplats och strimlats till den grad att allmänheten förutom det uppenbarade anar fullständigt jättelika, pterodaktyla ugglor i mossarna däruppe.

 

Sekret; invärtes beslut. Styra genom S.: insöndra och härska.

 

Sem-com (semantisk komedi); förväxlingsfars som gör extensivt bruk av homonymer, betydelseglidningar och dylika grepp.

 

Semen-final; coitus eruptus.

 

Semigrant; utrikes verkande med förankring i hemlandet.

 

Semikolonn: pilaster.

 

Sendrag; efterfest.

 

Senildementi; mer än lovligt osammanhängande tillbakavisande.

 

Servil olydnad; ögontjänande.

 

Servitud; med fastighet följande dagsverkesplikt.

 

Shoppingvagnen (Bursa maior); planerad pseudostellär ljuskonstellation. Natthimlen har länge ansetts utom räckhåll för ändamålsenligt resursutnyttjande, men NASA har nu ställt i utsikt att ändra på detta förhållande genom ett snillrikt användande av uttjänta satelliter; dessa kommer som avskärmare eller solljusreflektorer att formeras till annonser, meddelanden o. dyl. mot en ersättning som efterhand ska onödiggöra offentlig finansiering. Projektet Supermarket Nova, av en illvillig folkhumor kallat Starbucks, marknadsförs under mottot ”Natthimlen måste förnyas – ingen tittar längre på den utom vi, och vi ser lite längre”.

 

Showgun; Yakuzans gudfader.

 

Siamesiska vettvillingar; tuk-tuk-förare.

 

Sicut erat in principio; senantikens alltmer fragmenterade kyrklighet förde till slut med sig ett totalt sammanbrott av varje gudstjänst redan efter den första raden i till och med den mindre doxologin – Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto – då varje församlingsmedlem med självaktning höll sig med en egen uppfattning om Treenigheten, dess existens, eventuella ingående storheter och inbördes förhållande, vilket allt ledde till ett föga kristligt uppträdande i debatt och handgemäng. I viss mån överens kom man emellertid om att världen en gång hade skapats, och som symbol för detta epokgörande samförstånd infördes bönens andra rad Så var det, i princip, vilket tillät ett minimimått av endräkt åtminstone fram till amenet. Kommat föll dock bort efterhand, lägligt nog för mer ortodoxt lagda liturger.

 

Sideboard; lateralkopplad lastbärare på skateboard, för t.ex. käresta.

 

"Sikhblöja": perspirationsabsorberande turban i cellstoff (kan uppfattas som nedsättande).

 

Simmigrant; båtflykting.

 

Simulantkapacitet: vedertaget mått på en sjukhusinrättnings förmåga att absorbera vårdkrävande men ej vårdbehövande omsorgstagare, s.k. impatienter. Utvecklingen av S. ligger till grund för deť s.k. SVBK-index.

 

Sinanthropus pekinensis: human beijing.

 

Singer songwriter; musikartist som syr sina egna kläder.

 

Sinisterstyre; vänsterregering.

 

Sistukvist; ädikulär bakdörrsentré.

 

Sjung, o gudinna, om veden som brann, hos Peliden Achilles oförhuggen, till mys och moral för achaiernas söner...; de inledande raderna i Chilliaden, som behandlar de tio långa åren vid lägereldarna fram till den mer dramatiska händelseutveckling som behandlas i Iliaden. Den självövervinnelse som krävs för en faktisk genomläsning av detta knausgårderi har medfört att Iliaden med sin betoning på relativ fart och fläkt i stället får gälla som det äldsta grekiska eposet.

 

Själspilling; Faust.

 

Självspilling: Onan.

 

Skalskydd; protektiv installation i hem med barn i musikskola, ofta i form av s.k. pianic room.

 

Skampanj; mediedrev.

 

Skattmås; boplundrande tjänsteman i avialfögderi. I tjänsteutövning elak s. benämns skrattmås.

 

Skenben: brosk.

 

Skiftmejsel; det handverktyg som borde gå att justera för olika skruvskallar.

 

Skiit; krystad islamsk trosbekännare.

 

Skilsmessa; avsluta förhållande med en knapptryckning.

 

Skippa rätt; utöva lynchjustis.

 

Skogsmulla; prästlärd nimrod.

 

Skopolishy; skärpt klädkod på bättre restaurang.

 

Skoveljul; buffébaserat högtidlighållande av Kristi födelse.

 

Skrisco; modern isdans (härtill scriscotek; rink för sådant ändamål).

 

Skrytetyg; båt eller annan ägodel som anskaffats för att imponera.

 

Skrådera; mästra.

 

Skrämsle; olustförknippat skrymsle, t.ex. skamvrå.

 

Skränflock; gapigt folkgytter. Efter en passage i Göthes Schlummerlust;

 

En skränflock eunucker föll in här, morblå,

 

och störde min sötsömn i sängen.

 

De ryckte dess gyllene hängen,

 

med älskog broderad uppå.

 

Skvadrat; fyrkantsformerad rytterienhet.

 

Skvatt, Jakob; prof. i teoretisk neurologi (1898-1972). Mest uppmärksammad för sitt livslånga försök att mäta hur mycket en människa egentligen förstår av enskilda intryck och tillvaron som helhet. Förhånad (men, n.b., ej ignorerad) av den akademiska världen frångick han gängse intelligensmått till förmån för den självständigt utvecklade enheten skvatt – de av hans försökspersoner och i förekommande fall kollegor som inte verkade ha fattat ett skvatt av antingen del, helhet eller bäggedera ansåg han stå utanför en basal förståelse, definierad som skvattram. I viss mån analogt med Eisenbergs osäkerhetsrelation hävdade S. att en människa som anser sig veta mer om det enskilda nödvändigtvis vet mindre om det allmänna, och vice versa. Kollegor och i förekommande fall försökspersoner frågade då hur i hela helvete han själv kunde veta något, vilket han avfärdade med att de inte ens förstod frågan de ställde, och hur skulle de då kunna förstå ett svar? Den orimligt impopuläre S. är för den breda allmänheten mindre känd för sitt visserligen negativa men i och för sig användbara insiktsmått kiloskvattimme (antalet förbigångna förståelsemöjligheter i tusental per timme, kSh) än för sin ordspråksmässiga betydelse skvattgalen (allt oftare särskrivet).

 

Skvimpel; flaggsignal för ankargrogg.

 

Skymfkörtelvätska; saliv.

 

Skällkaramell; barnavhyvlingsartikel som särskilt vid storhelger mycket underlättar hemarbetet.

 

Skälvspilling; en som har skrämt livet ur sig.

 

Skämsskinn; pälsverk.

 

Skärskådare; fartygslots.

 

Skörbugg; gammeldans.

 

Slagskepp; segelfartyg.

 

Slaktos: biffkomjölksocker.

 

Slutbränd; obotligt överansträngd.

 

Slattförvaring; av prof. i lättlogistik Lave Lagerberg utarbetat förslag till hantering av det olösligt komplicerade problemet med kärnkraftsavfall. Om, menar L., man bara distribuerar ut avfallet i olika riktningar och mindre portioner åt gången så kommer det av sig självt att försvinna mätvägen, i och med att alla mätinstrument nödvändigtvis kalibreras mot den högre naturliga förekomsten av eventuella 'föroreningar' och således gör varje relativt sett mindre nytillskott allt svårare att upptäcka. L:s upphovsmannaskap till metoden har ifrågasatts, dock ej i den akademiska världen.

 

Slutsatsstyrkan; detektiv specialenhet som på uppdrag eller begäran förstärker lokala polismyndigheter med intellektuell skärpa.

 

Slynglingaätten; Ingjald Illrådes efterkommande, om han hade haft några.

 

Slöfocks; dansstil i skärningspunkten mellan tryckare och clinch; närmare bestämt det skede då ett fylleslagsmål övergår i en sakta oscillerande rörelse, med kontrahenterna tungt lutande sina huvuden mot varandras axlar.

 

Smolensk [små'lensk]; stad och oblast i vä. Ryssland. Regionen präglas av karg skogighet, magra steniga matjordar och sina invånares ty åtföljande id och gnid för brödfödan (som merendels utgörs av kvargkaka, en sorts syrlig grynkorv kallad dnestr-band och papyrosser). Knappheten har betingat de smolenske till flit och sparsamhet och särskilt smolenskornas motvilja mot utgifter är omvittnad (nämnas kan att S. som enda oblast hade framgång med ”den öppna taffelns taktik” vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412; se härom notisen rörande Vibjuderov, Komin Barakominjevitj). Namnet S:s ursprung är inte klarlagt men namnet tros på något vis sammanhänga med den sydostgotiska folkstam som ursprungligen koloniserade området, i den naiva tron att gräset vore grönare på andra sidan Östersjön.

 

SMS-ter: klientansvarigs "ferie".

 

Småking: förortsgangsterboss, "Alby-Capone"

 

Smålandsberg; knappt märkbar terränghöjning i småländska höglandets begynnelse, där bagarne årligen samlas för att blota småbarn till sin blodtörstige gudom Jäsus.

 

Smärting: sylfid.

 

Smörbytta; lismare.

 

Snacktik; metodplanering på ett plan lägre än det prategiska.

 

Snarkitektur; oinspirerad byggnadskonst.

 

Snarkofag; djupsömnsmodul för intergalaktisk persontransport.

 

Snillrik; stadd vid annans kassa.

 

Snittsel; elegant utskuren biff.

 

Snubbe; (negativ) kritiker.

 

Sobjekt; den som tredje omtalade men egna personen.

 

Sobjektiv; caesariskt saklig i utsaga om egna förehavanden.

 

Sodomiterna: bulgarisk bergskedja.

 

Soho; gröptråg.

 

Solovor; ensamätare.

 

Solovårare; person som bedrar sig.

 

Sommalier; östafrikansk vinkypare.

 

Sona Pray Station: spelkonsol som med avancerad VR-teknik exemplifierar olika hinsidesstraff för att särskilt hos yngre inpränta arvsyndsinsikt och gudsfruktan.

 

(hel) Sonika; (fotsid) tagelskjorta.

 

Sonterapi; straffet som behandling.

 

Sophiestikerad; förfiinad.

 

Sopransolipsist: operadiva.

 

Spada; okynnesbada.

 

Spadel; neureichfrälse.

 

Spare rib (eng.); Eva.

 

Sparlanda; Skavsta.

 

Spartanorna; i antiken stridbart kvinnfolk, märkligt framför allt för sin till snålhet gränsande asketism. S. avvärjde ensamma den första anfallsvågen i perserkrigen genom att fatta posto i passet Härmopyle och där erbjuda äktenskap.

 

Speakern i kistan; Bosse Parnevik.

 

Spelarhelgon; idrottsprofil som sätts på piedestal (stylitalienska ligan).

 

Spinflation; inom nationalekonomin namn på det ännu oförklarade fenomen, att pengars köpkraft avtar i väsentligt högre takt än deras värde minskar. En enkel jämförelse av verkliga förhållanden visar att t.ex. en försvarsbudget på SEK 40 miljarder som 1990, utöver slagkraft i både flyg och flotta, räckte till 40 brigader infanteri, 2012 bara räcker till 400 man som behöver stödsamtal redan före strid, detta trots att inflationen 1990-2012 uppgick till endast 50 %.

 

Spjelkner; i den nordiska mytologin livsviktigt enzym som hjälper asar och einhärjar att bryta ner mjöd och galtkött.

 

Spjärnvilja; istadga.

 

Sportacus; thrakisk slav som sökte introducera de olympiska spelen i det romerska riket. S:s grova överskattning av romarnas fantasi och leklynne renderade honom och hans kommitté samma slut som hans mer kände pyssling Spartacus. Kejsardömets historiker hävdade tvärtemot att romarna visst hade ställt upp och dessutom hade vunnit.

 

Späckatör; (plastikkir.) häcktrimmare.

 

Spännbog; kutterstäv.

 

Squallerfeldt, Charles-Emil ”Tjalle”; finlandssvensk publicist, diplomat (1902-?) som införde uti Norden den moderna journalistiken. Då han 1934 förklarades som persona non grata i varje hederligt hem (efter mittuppslagsserien Alla de rikaste utom jag, varmed S. anstiftade 80 självmord, 7000 inbrott och 200 skilsmässor) öppnades dörrarna också till en politisk karriär, vilken S. begynte såsom ministre extraordinaire i de fascistiska diktaturerna. Emellertid hade hans intresse samtidigt väckts för hinsideslivet, till vilken ända han 1935 inköpte berget Kufhäuser och därunder inkröp för att enligt legenden åter framspringa på den yttersta dagen med verkligt smaskiga detaljer exklusivt för vår frälsare. S. är alltjämt hedersordförande i Publicistklubben.

 

St Göran och kraken; berömd senmedeltida skulpturgrupp föreställande en ideal riddare som låter sin springare trampa ner en fattig stackare och måttar ett svärdshugg mot densamme. 1800-talets infantila konstkritik tolkade emellertid om verket till det symboliska S. och draken, vilket efterhand ledde till också en plastisk omtolkning.

Staaff-Karl; från 1914 och fram till hans död folkhumorns namn på den nyss avgångne statsministern, med anspelning på karlns tilltagande politiska och sociala utanförskap.

 

Stadscup: fotbollsderby.

 

Stalpinist; forsbestigare. Normalt föredras crawl framför det intuitivt skenbart rimligare fjärilssimmet.

 

Stambulimi; stads tendens att dra till sig nya invånare utan att egentligen kunna hysa dem.

 

Stannaktit; grottdroppstopp.

 

Steglats; galgfågel.

 

Stekonomiklass; privatjet, lyxjakt et c.

 

Stenbräckare: rast som, gärna länge och beslutsamt, tas i sittande ställning.

 

Stjärt- och gälsjukdomar: samlingsterm för en grupp iktyozoonotiska vällevnadssjukdomar.

 

Stockholmssyndromet; inom den civilisatoriska eskatologin nyligen identifierat säkert dödstecken. Stadsplaneförfarandet i Stockholm sägs nu ha nått den absoluta nollpunkt där all rörelse upphör ända ner på molekylär förvaltningsnivå, något som i sin tur anses bero på att samhället har byråkratiserats bortom det rimligas gräns och offren börjat tänka som sina bödlar (och vice versa) - passerat Slussen, enligt rådande forskningsterminologi: Där i ett livskraftigt samhälle byråkratin fungerar som initiativbroms och idégrav, har i Stockholm medborgarna tagit över rollen som bakåtsträvande paragrafryttare och byråkraterna gått i barndom. Då t.ex. därvarande stadsbiblioteks inhiberade ombyggnad isolerat kunde klassas som ett ordinärt NIMBY-fall har nu konsensus nåtts inom forskningen om att den pågående processen för att bygga om en cirkulationsplats (Slussen) måste klassas som unik, väl illustrerat av ett av Tekniska nämndens officiella yttranden till Kammarrätten -

 

Vad stort och vackert drömt,

 

allt längtan länge gömt,

 

har Ninevehs prelater

 

trampat nu och tömt

 

i stela byråns krater.

 

- givet som svar på småaktigt närgångna frågor om uteblivna miljökonsekvensbeskrivningar, behovsanalyser och kostnadskalkyler.

 

Sto-isk: som tar sin ryktbarhet med jämnmod.

 

Stoppa preussarna!: paroll för den franska flygblads- och trycksakskampanjen under andra världskrigets inledningsskede, ”la drôle de guerre”.

 

Stopposition; (politisk) motståndare som nekar till allt samarbete, i motsats till poposition, parlamentariskt jovialisk lekkamrat.

 

Strappavsats; basläger.

 

Streptocoq-au-vin; rå kycklinggryta.

 

Strulsund; den del av de kontinentala besittningarna som var svårast avyttrad - först under de slutande napoleonkrigen lyckades den svenska regeringen bli av med denna sin dyraste fåfänga, då till den spirande stormakten Preussen, vars styresmän ej ännu lärt sig skilja på realpolitik och reell politik.

 

Strundtvigtianismen; dansk idériktning som uppstod i samband med milleristernas beräkning av Kristi återkomst till (justerat) 23/10 1844. Strundvigtianerna menade att hela återkomsten verkade lite klängig på ett sätt som knappast anstod vare sig skapare eller någon hans familjemedlem och hur som helst inte passade så särskilt bra just då. S. har starkt påverkat da. tänkande och samhällsliv, för utomstående emellertid mest ytligt bekant för den odogmatiska omtolkningen 'Fader vår som väl har det bra i Himlen?' ("Pater plåster").

 

Strutsvagn; (mil.) strids- och transportfordon som vid fiendeaktivitet eller hot därom gräver ner sig i marken.

 

Strängtrosa; kyskhetsbälte.

 

Stundforskning; det kortvariga tillstånd av nyfikenhet och ambition som föregår uppgivenhet och reträtt (jfr grundforskning).

 

Stympanå’n; skulptural stridsscen i klassisk tempelgavel.

 

Stående ovalutioner: hjältetenors tribut.

 

Ståkasticitet: vilja och beredskap att låta tärningen styra sina öden.

 

Stängslan; klaustrofobi.

 

Sub(b)riljant; mindre klyftig(t).

 

Substatut; oskriven lag eller regel.

 

Substitulatur; ombenämning som självändamål, t.ex. utvecklingen från städning via lokalvård till hygienteknik och living environment comfort management.

 

Supplikskifte; bönemöte.

 

Supprexa; anti-repressivt läkemedel (för användning av statschefer och andra psykopater).

 

Suvterränghus; täbyvilla.

 

Svalbard; beatpoet.

 

Svarte Galapetter; partybroms.

 

Svepskäl; dödsfall.

 

Sverigearistokraterna (SA); pol. parti bildat i opposition till SD, vilket senare parti anklagas för att förflacka det svenska arvet med sitt plebejiska anslag och antimuslimska fokus - svek, menar språkrören Emeraldine d'Ahlgren och Britt-Guinevere af Biörckstam, mot den store Gustav Adolfs minne och hans stränge herr faders tillika, då de svenskes plikt är att nedkämpa i främsta rummet papismen och annat apostoliskt förräderi, samt att i närmaste tid utradera Danmark och söka återta åtm. den kontinentala sjökanten. Detta till trots har det visat sig svårt att fästa etiketten populistisk på partiprogrammet, förf. av chefideologen, åländske expatrioten 'Snömoskanonen' Malte von Dickkopff, oaktat också att detta innefattar satsningar på inhemsk råvaruindustri och förläningar.

 

Svintoism: dogmatisk övertro på tvålullens undergörande egenskaper.

 

Svioneri; socialt svåracceptabelt beteende i svensknationella kretsar.

 

Svågren: eftertankes kranka blekhet inför brudens släktingar.

 

Syfokonsulent; skolhudläkare.

 

Synekdokument; en av Trafikverket hösten 2013 införd pars-pro-totoredovisning av fakta för annan part, varigenom ett enstaka, närapå slumpmässigt utvalt dokument torde innehålla allt vad t.ex. Polisen kan tänkas vilja veta. Metoden har enligt uppgift besparat verket både arbete och obehag.

 

Synisk el. cynsk (äv. avklärvoajant); som skådar andemeningen med sådant som avdragsgilla gåvor, koncerninterna transaktioner och gratis heroinfixar.

 

Synkroniderna; Zeus och hans tvillingbror, om han hade haft någon.

 

Syntax terror: storskaligt och samordnat angrepp på språkets meningsbyggnad i syfte att undergräva mellanmänskliga relationer och i förlängningen försvarsviljan. Ett typexempel på S. är särskrivning, och vice versa.

 

Syrap; sötsur sås.

 

Såldat; legoknekt som skrivit på.

 

Sädesväska; tornister.

 

Särling: nattaktiv enstöring.

 

Sönderjylland; den (norra) del av Jylland som skärs itu av Limfjorden.

Copyright © All Rights Reserved.