i

Ibiriska halvön - isteri

Ibiriska halvön; projekt att med landfyllnad förena Irland med kontinenten, för att sålunda fjärma sig från engelsmännen utan att för den skull behöva frottera sig med fransmän.

 

"Den icke-professionella skolan": titeln på det utredningsbetänkande om vidareavveckling av den icke-konfessionella skolan som en enig parlamentarisk kommitté, efter en noggrann prövning pro och kontra, där svenskt utbildningsväsendes totala brist på kunskapstraditioner och dito ambitioner fällde utslaget, lade fram för Utbildningsdepartemmentet våren 2015. Förslaget drogs dock sedermera tillbaka efter att en uppmärksam tjänsteman i utbildningsutskottet noterat att dess högtravande parodi på kanslisvenska inte (låt vara med knappast möjliga marginal) uppfyllde sitt eget oläsbarhetskrav.

 

Idrottning; regerande världsmästarinna i viss gren. Inom konståkningen används av gammalt i stället hederstiteln isprinsessa.

 

Igasus; i grekisk myt spirituell kentaur, härav att vara i gasen om poeter och andra.

 

Illitteration; otillåtet bokstavsrim.

 

Imorgonisation; ett inom främst offentlig verksamhetsstyrning vanligt medel att vända operativa haverier till mediala framsteg - taktiken tillvaratar mottagarens känsla för rimlighet och fair play genom ett benhårt fokus på den tidsutdräkt som påstås nödvändig för att nå eller anta resultat. Detta är ett hittills oöverträffat sätt att få lite fikaro på kontoret - skulle någon börja tvivla på allvaret i verksledningens ambition är det bara att sjösätta en ny imorgonisation. Den svenska Polisen anses värdsledande på området, särskilt sedan man lyckats med konststycket att få åtgärden beslutad av Riksdagen och alltså omöjligen kan belastas ens med ansvaret för I. i sig själv.

 

Impedans; <provins.> orrspel och annan parningslek.

 

Incestiturstriden; den konflikt mellan påve och kejsare om vilkendera som mest finge bryta mot fjärde, sjätte och tionde budet som kompromissvis löstes först genom konkubinatet i Worms 1122.

 

Indifferentialbroms; drivlinedetalj som i motorsvaga bilar hindrar kraften från att nå drivhjulen, oavsett vad föraren gör.

 

Industrealist; finansmagnat obunden av känslomässiga hänsyn.

 

Infantifadan; den oövervinnerliga armadan. Jfr Förintifadan.

 

Infraortodox; religiöst pragmatisk.

 

Ingefara; harmlös krydda.

 

Inhibitionism; inställsamhet.

 

Inkontintentaldrift; kiss- och bajshumor.

 

Inshallahtör; pragmatistisk hantverkare.

 

In spefågel: ägg.

 

Integraalkalkyl; arkeologisk marginalnytteberäkning.

 

Intellektuell sherpa: kognitivt bärkraftig men ranglåg filosof som hjälper seniora kolleger att nå toppen.

 

Intelningsverket; det gamla Spartas militärorganisation.

 

Intemitet; generellt önskad grad av sexuell förtrolighet.

 

Internationalencyklop; tunnelsynt socialist.

 

Internativitet; födslotal i högre samhällsklasser.

 

Interpretention; affekterat framförande, enkannerligen av julsånger och folkvisor. Till vår tids främsta vokala interpretendenter räknas den populära, för att inte säga vulgära, schlagersångerskan Carola Häggkvist. Se även liedelse.

 

Intressarie; öppnare av sinnen.

 

Introduktionshäll; modern men nybörjarvänlig spiskonstruktion.

 

Inverterat bråk: det sociala naturtillståndet. Formeln för socialt samspel skrivs N = (f/[f/o]) eller natur-/normaltillståndet är lika med (potentialen till) fred delat med kvoten av potentiell fred och ofred. För t.ex. en sociolog eller en stackars humanist kan det då se ut som att det mänskliga umgängets naturliga tillstånd är övervägande fredligt, i motsats till det med någon insikt i matematiska rudimenta lätt fattade faktiska förhållandet. Ansvaret för det omätliga lidande som har sprungit ur missförståndet har till en del lagts på formelns tecknare J. Skvatt för dennes olyckliga namnval, men också i allt större utsträckning på den folkkära författarinnan A. Lindgren, för hennes skickelsedigra urholkande av matematikundervisningens allmänna ställning..

 

Invändig; motsägelsefull.

 

Isbytare; fartyg särskilt avsett att bistå nöjeskryssare i händelse av isproblem, såsom kvalitetsfel eller t.om. brist. Statsisbytare finns framför allt i USA och de forna kolonialmakterna men förekommer även allt ymnigare i Asien. Isbytaren är till sin konstruktion i princip en snabbgående kombinerad desalineringsanordning och ismaskin. Det krävs en väl uppbyggd logistik för att upprätthålla normenlig responstid (vanligen gängse mixningstid för en Daiquiri) gentemot de ofta spridda mottagarfartygen. Misstankar har på senare tid torgförts om ett samband mellan de stora pelagiska plastkoncentrationerna och isbytarnas användning av bitvisa snabbfryspåsar.

 

Ischiasch; bortviftande av kroppslig varningssignal.

 

Isteri; amerikanisering av matvanor.

 

I-UNESCO: FN-organ som har till ändamål att forma och styra de industrialiserade ländernas utbildningsväsen, vetenskapliga strävanden och kulturella blomstring i absurdistisk anda.

Copyright © All Rights Reserved.