Tema

Alla kategorier

 

MEDICIN

 

Ackut; psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Akné; tonåra sömnstörning.

Alko-rytm; formel för beräkning av intoxikogen ataxi.

Alvedon; samlings- men också produktnamn på medicinala trollkonster. Alvernas av kristendomen stadigt minskade inflytande inom läkemedelsgeschäftet återställdes i och med den naturvetenskapliga revolutionen, som tidigt uppenbarade placebons överlägsna verkningsgrad.

Anammanes; svordomshistoria.

Anamnesa; pinsam sjukdomshistoria.

Anamnestesi; sövande tråkig sjukdomshistorik.

Anamnestor; vårdapparats doyen.

Anlethe; prosopagnosi, ansiktsblindhet.

Antipersbrandt; hygienprodukt (mot svettig bringa) som saluförs i cinematiska miljöer av Ma' Ribbin's Popular Cosmetics.

Astrit; stjärnögdhet.

Astrofi; oförmåga att skalda.

Balkongklåda; pekuniärpsykotisk åkomma i bostadsrättsföreningar.

Blandmissbruk; rusdrycksutspädning.

Bredsot; degenerativ sjukdom som enligt t.f. docenten i experimentell anatomi Erik Axel Smalfeldt skulle yttra sig i överdriven axelbredd och bristande konfliktlösningsflexibilitet. Å det bryskaste kritiserat framför allt av Olga Smert Slofochem, chefläkare för det fredsälskande sovjetiska folkets brottningslandslag, förde begreppet en räddhågset tynande tillvaro även på sin heminstitution i Uppsala, där det småningom tillsammans med denna förpassades in i glömskan.

Bucefalit; tjurskallighet.

Bukarrest; förstoppning.

Bullimi; 1. mundiarré 2. kräksjuka.

Cellulitulosa; fettvävnad.

Cirrhosmoln; skrumpleverepidemi.

Crastibia; lårbenshals.

Curare; bolag i Carema-koncernen som, namnet till trots, inriktat sig mot palliativ snarare än kurativ vård C. marknadsför ”den ultimata vårdupplevelsen” till minsta (och framförallt kortast) möjliga lidande; verksamheten uppvisar år efter år branschens högsta kundgenomströmningshastighet. Bolagets framgångsrecept är en väl bevarad hemlighet.

Delirium clemens; jagförsvagning som yttrar sig i förlåtelse av gamla oförrätter.

Dendrocefalit; träskallighet.

Dravelin; faktiskt undermåligt mentalt försvar mot yttre påverkan.

Dryadhd; skogstokighet.

Dråpp; medicinsk dödshjälp.

Dyskaloni; hämning av förmågan att förstå och uttrycka proportionalitet, särskilt estetiskt.

E-bola: cybersexuellt överförbar sjukdom.

Elegantiasis; sjukligt överdriven omsorg om den egna uppenbarelsen.

El-Allergi; (kliande) utslag av anti-sionism. Jfr Pan-Amnesi.

Eskulappverk; medicinsk felbehandling.

Fallossemang; impotens.

Fantasmagorafobi; irrationell skräck för drömsyn på torg.

Flaggpest; vävnekrotisk åkomma i nationsflagga o.dyl., sig yttrandes i främst blekning och sönderfall. Vice häradsheraldikern Teopold Plåtsköld har i en omstridd avhandling hävdat att dessa vore symptom möjliga att genom bristande aktning framkalla också psykosomatiskt, ehuru givetvis blott i teori.

Foibi; irrationell skräck för det rationella.

Foie grace; donerat organ, ”lever på nåder”. Jfr newre.

Formalin: F., CH2O, är ett aromantiskt kolväte som framställs industriellt, men även förekommer fritt i naturen i blodomloppet hos bl.a. stofiler, perukstockar, paragrafryttare, skrivbordsgeneraler och byråkrater. I lägre koncentrationer utövar F. vanligen ej annat än en mild påverkan på själsförmögenheterna i form av stegrad formell i kombination med nedsatt emotionell kontakt, men kan i högre koncentrationer ge upphov till nackstyv- och stelbenhet (s.k. formalism).

Gallimativ vård; vård i livets slutskede genom högläsning ur denna ordlista och andra pajaskonster. Miljöpartiet drev frågan om gallimativ vård hårt i valrörelsen 2010.

Genomarbetad; muterad.

Gerontologi; läran om smärtförnimmelsers upphov och innersta väsen.

Gluntenintolerans; kulturskymning av rent lundensiska mått.

Gripreflex; polisinstinkt.

Grådnad; utebliven blodtillströmning till falskt blygsams ansikte.

Hospis (äv. hispis); psykiatrisk dagverksamhet.

Härmafrodidioti; (kraftigt överdriven) benägenhet hos personer av kaukasisk proveniens att lägga sig till med subsahariska manér och uttrycksmedel, [syn.] ebonigoneri.

Ischiasch; bortviftande av kroppslig varningssignal.

Kakofori; olustkänsla.

Kakotanasi; ovälkommen dödshjälp.

Kompanik; masshysteri

Konfluensa; patologiskt interferensfenomen.

Kordialog; medicinare specialiserad på hjärtlighet och brister däri.

Korporation; kraxande.

Kortiton; läkemedel mot sjuklig språksamhet.

Kritterbugg; tamboskap drabbande danssjuka.

Köldskörtel; inre organ som reglerar kroppstemperatur.

Latourettes (syndrom); berusningsberoende verbal oförtänksamhet.

Lavesang; åderlåtning.

Myntoman; person med sjukligt behov av att förespegla annan än faktisk ekonomisk status.

Narkofag; opieätare.

Nederländerna; ryggslutet.

Newre; nefrokirurgiskt transplantat.

Orfin; centralstimulantium med lyrisk-svärmisk effekt.

Palpell; (slö) kniv varmed kirurg gör brett anlagd, förutsättningslös patientundersökning.

Pangkrasch (med.); bilsportkörtel.

Placentare; enäggstvilling som fordrar oskäligt stor del av den gemensamma kakan, s.k. ”ocker på gröten”.

Plastma; överkänslighet för substitut i oäkta material.

Pletinism; sinnesslöhet som till skillnad från den individen drabbandekretinismen slår kollektivt (lär återgå på ett bland de keretéer vanligt svar på de peletéers till rutin blivna missfirmeri av sina förrnämnda kollegor).

 

Plimakteriet; övergångsfas som utmärks av att kontrollen över uppväxande generationer förbyts i sin motsats.

Psykofant: rosa elefant.

Preflex; somatisk föraning, som obehaget i hals och nacke före hängning.

Prelatation (oftalm.); himlande med ögonen.

Pterapi; behandling av flygrädsla.

Påspårit; stressinducerad tunghäfta.

Pälsånger; skadedjur som gnager på samvetet.

Quasimodalitet; helhetligt dikotom personlighetssammansättning.

Quickrot; prestationshöjande, hallucinogent naturmedel som har kommit mycket i bruk i juridiska kretsar.

Reflorera; (på kirurgisk väg) binda om hymens krans.

Retsinopat(i); (en som har) dåligt kådvinssinne.

Scherzofreni; kognitiv störning som försvagar den drabbades förmåga att ta intryck på allvar, särskilt vad gäller bi- och mellansatser.

Semen-final; coitus eruptus.

Skymfkörtelvätska; saliv.

Sonterapi; straffet som behandling.

Spjelkner; i den nordiska mytologin livsviktigt enzym som hjälper asar och einhärjar att bryta ner mjöd och galtkött.

Späckatör; (plastikkir.) häcktrimmare.

Supprexa; anti-repressivt läkemedel (för användning av statschefer och andra psykopater).

Svepskäl; dödsfall.

Syfokonsulent; skolhudläkare.

Taipanik; välgrundad ormrädsla.

Taktil reträtt; effekt av plötslig spädbarnsstöt.

Terror vacui; tvånget att uppdatera social profil.

Tunnisarmbåge; förslitningsskada.

Tyskna; att i ökande grad idealisera reala sinnesintryck till en ohållbart strukturalistisk världsåskådning.

Tågamatta; mental plattform på vilken män uthärdar smärta, under tystnad och oftast i 'jaken', en särskild tågaställning.

Viktigpetrifieras; stelna i ett kanske ofrivilligt Besserwisserschaft.

Wankelmod; obeslutsamhet som får den drabbade att gå runt i cirklar i stället för att röra sig vertikalt upp och ner.

Yttrandetvång; maniskt tillstånd hos insändarskribenter.

Zenofobi; oresonlig skräck för alternativ till kanonisk vetenskap.

Återlåtning; blodtransfusion.

Äppelepsi; sjuklig fallfruktan.

Öhm; måttenhet för synaptisk impedans.

 

FÖRVALTNING

 

Adieutant; stabssubaltern som hjälper pensionerade generalspersoner att hitta ut.

Armode; vederlag för arbete i statlig anställning.

Bankimono; den fjäderlätta börda som vilar silkesmjukt på de mäktiges axlar.

Barriärcoach; specialist inom arbetsförmedlingen med uppgift att ge information om och i någon mån vägledning kring de väggar mot vilka arbetssökande stångar sina små huvuden.

 

Boaurea; int. enhet för andelen m2 interiör förgyllning, ersätter boarea som p.g.a. den skenande förmögenhetskoncentrationen har blivit för banalt. B. innefattar ej ädelmetall i bärande konstruktion, s.k. murbracka, eller exteriörförgyllning.

Con klave; stokastisk metod för att utse ny påve.

Demonstration; hjältes civilisationsåtgärd i utmarker, t.ex. S:t Örjans och Beowulfs respektive göranden och låtanden gentemot drake och Hrengest.

Dissidensitet; populationslojalitivt viktat volymmått.

Dricksgäldskontoret; statlig myndighet som har att pocka på monetär erkänsla för samhällsservice.

Dyrokrati; förvaltningsapparat med så labyrintiskt vindlande beslutsgångar att landets dyraste näringsställe kan identiferas som det billigaste alternativet för personalfesten.

Ediktatur; land som med lag är byggt.

Egalitetsprincipen; förvaltningsrättslig grundsats som stadgar att tjänsteman som kan visas ha varit likgiltig vid ärendes öppnande ej kan lastas för fel eller försummelse i dess handläggning.

Fanskap; försvarssamarbete.

Flöjtnant; grad lägre än klappten och tamburmajor men högre än fenderik.

Gallipolis; regeringstjänsteman som har att avstyra vidlyftigare statskonst i hat trick-genren, särskilt i ofred.

Ganskningsnämnden för radio och TV; statlig myndighet som har att kontrollera att programinnehållet är lagom. Ansvarig utgivare som brister i maklighet eller gör sig skyldig till partyskhet kan fråntas sin TV-licens.

 

Hedersjakt; (mycket) rysk militär hedersbetygelse åt utländska dignitärer (såsom nyutkorade statsministrar) på dessas eget territorium. H. är märkligt nog genant i första hand för den hedrade parten.

Häradsbetecknare; <åld.> åsättare av länsbokstav.

Jämsnällhetsombudsmannen; myndighet under Riksdagen som behandlar inlagor från medborgare som tycker att någon har varit elak.

Kommodör; byråchef.

Konfysianism; statsideologi som kännetecknas av en förvirrad dekokt på auktoritetstro, juche och aptit på västerländsk dekadens.

 

Konstgjord landning; livsuppehållande åtgärd för stat som gått i stå, kan ges i konspirator men utförs vanligare NASAlt.

Kontemplation; sockensammanslagning.

Krimen lasae maiestatis; att hävda att något i det forna östblocket inte tillhör Vladimir Putin.

Krishockey; elitlagsport i högre samhällsskikt – bygger på att ”passa pucken” = att förpassa ansvaret för brännande frågor från egen planhalva.

 

(Polis/kriminal-)kulissarie; rättstjänare som inför media och allmänhet har att upprätthålla ett sken av kontrollerad normalitet även vid presidentbesök, fotbollsderby, motantifascistdemonstration o. dyl.

Landstormens lilla flotta; de svenska sjöstridskrafterna.

Marshalplanen (”No time to drone around when marshalling the world”); am. biståndsprojekt för att drönera om värdegrunder varhelst man har byggt på lösan sand.

Mediokrati; vårt statsskick.

Nordkoreograf; förste militärparadsamordnare i Pyongyang.

Omissarie; försumlig tjänsteman.

Panoptikonica; övervakningskamera.

Parlamentera; nyttja plena för ojande.

Plankstrypare; ordningsvakt i kollektivtrafik.

Profylaktisk chock; polisiärt kavallerianfall mot fönstershoppare, söndagsflanörer, lattemorsor o. dyl. för att förekomma missbruk av mötes- och demonstrationsfriheten.

Pröjseri; fiskal disciplin, vanligen orkestrerad från Brandenburg.

Reprisalier; Radiotjänsts kollektiva bestraffning av enskild ohörsamhet.

Satrapparat; byråkrati.

Skattmås; boplundrande tjänsteman i avialfögderi. I tjänsteutövning elak s. benämns skrattmås.

Slutsatsstyrkan; detektiv specialenhet som på uppdrag eller begäran förstärker lokala polismyndigheter med intellektuell skärpa.

 

Stockholmssyndromet; inom den civilisatoriska eskatologin nyligen identifierat säkert dödstecken. Stadsplaneförfarandet i Stockholm sägs nu ha nått den absoluta nollpunkt där all rörelse upphör ända ner på molekylär förvaltningsnivå, något som i sin tur anses bero på att samhället har byråkratiserats bortom det rimligas gräns och offren börjat tänka som sina bödlar (och vice versa) - passerat Slussen, enligt rådande forskningsterminologi: Där i ett livskraftigt samhälle byråkratin fungerar som initiativbroms och idégrav, har i Stockholm medborgarna tagit över rollen som bakåtsträvande paragrafryttare och byråkraterna gått i barndom. Då t.ex. därvarande stadsbiblioteks inhiberade ombyggnad isolerat kunde klassas som ett ordinärt NIMBY-fall har nu konsensus nåtts inom forskningen om att den pågående processen för att bygga om en cirkulationsplats (Slussen) måste klassas som unik, väl illustrerat av ett av Tekniska nämndens officiella yttranden till Kammarrätten -

 

Vad stort och vackert drömt,

allt längtan länge gömt,

har Ninevehs prelater

trampat nu och tömt

i stela byråns krater.

 

- givet som svar på småaktigt närgångna frågor om uteblivna miljökonsekvensbeskrivningar, behovsanalyser och kostnadskalkyler.

 

Synekdokument; en av Trafikverket hösten 2013 införd pars-pro-totoredovisning av fakta för annan part, varigenom ett enstaka, närapå slumpmässigt utvalt dokument torde innehålla allt vad t.ex. Polisen kan tänkas vilja veta. Metoden har enligt uppgift besparat verket både arbete och obehag.

Veklagare; rättstjänsteman som har att anställa förundersökning och åtal mot högre makt.

Ödöda; misshushålla med offentliga medel.

Övergödning; jordbruksstöd.

 

KULTUR & FRITID

 

Abuse mouche; överdriven eller annars smaklös användning av ansiktsprick i dekorativt syfte. Enligt Mme Cocottes Grande Encyclopédie du Façon Demi-Mondial är varje samtidig applicering av fler än tio muscher att anse som ”gränsfall”.

Afrodisikaka; kaffebröd som aldrig serveras i församlingshem.

Akromatik; svartmålning.

Alatåb; formbundet narrativ visdiktning, med eventuellt substansrika motiv inbakade i en översöt helhet.

Albinist; utförsåkare på Mont Blanc.

Allfjong på Skansen; swingalong-format för public service som SVT nyligen har satt i produktion efter en vägledande hovrättsdom om kärlekslivets rätta offentlighet.

Allusionist; person som ger sken av bildning.

Alturism; fritidsresande framställt som gynnande resmålet.

Andemening; åsikt som inhämtas i seans.

Antikvarieté; kavalkad av nattståndna skämtsamheter.

Arrestantolund; hundgård.

Askultant; komedienn.

Askunge; som bollkalle i rökmatch.

Astigmatism; det att blott symboliskt underkasta sig Jesu lidande på korset.

Astrofi; oförmåga att skalda.

Astroskopi; det att se sig om i stjärnorna efter (i motsats till att spå i och om räntorna, jfr gastroskopi).

Atavlism; kvarlevor av skönhetssträvan i modern konst.

Balkongsarong; sedesamt svept badhandduk.

Bardval; (utövande av) poetisk frihet.

Bejakningsbolag; tjänsteleverantör som genom sina s.k. jäktare efterser att kund bejakar livet i dess fulla potential.

Belaruss; ponnyras som Minskar.

Biabdomenal dockning (starkt vard.); fortplantningsteknik, bättre känd under sitt generiska namn ”missionären”.

Bildtning; alltomfattande kunskap som per definition kan innehas av endast en.

Birör; bryggare.

Blahamas; överreklamerat turismmål.

Blandmissbruk; rusdrycksutspädning.

Blunddejt; tête-à-tête som kräver självövervinnelse.

Blygdegård; lantligt glädjehus.

Bogeyman; i golfsporten term för dropen som får bägaren att rinna över.

Bolare; KK.

Bolmört; tobak.

Boreik; romantiserande om den kalla årstiden.

Botoxe; offer på det skönhetsideala altaret.

Brakteater; enklare folklustspel vari högljutt ådagalagd flatulens utgör det förnämsta uttrycksmedlet.

Celibåt; ensamseglares farkost.

Centropedalkraften; bristfälligt förklarat fenomen som får motorburen ungdom ( ) att varva som mest i tätbebyggda områden.

Charmagäddon; wobbler.

Chican; elegant förolämpning.

Chokladd; rester av chokladätande.

Cumuloskopi; lättjefullt empirisk molnmorfologi.

Darcjeanne; vinflakong som rymmer en jungfru.

Darcyssist; skådespelare som är skicklig eller inbilsk nog att acceptera roll i Austen-drama e. dyl.

Dateboard; större och bekvämare inredd skateboard.

Deindecentenniell; om överdrivet kindpussande person.

Den blå lakunen; spekulativt sentimentalt ungdomsäventyr om en gosse och ett flickebarn som under flera år övergivna i ett bibliotek läser sig fram till insikt och mognad. Pekoralet utspelar sig i fullständig kyskhet och har därför i alla tider berett sina läsare den största besvikelse, samtidigt som dess utlåningstal anses bevisa att man tror vad man vill.

DiLeva i endräkt; flumma omkring i one-piece.

Dodekadans; höggradigt [12!] sedeslös ringlek utförd iförd endast ägrett, epåletter och knätofsar.

Dumbasun; vuvuzela.

Duschdräperi; hitchcockskt underhållningsvåld.

Encourage; umgänge i vilket kan samlas nog mod att leva offentligt.

Espadriljär; funktionär som inför tjurfäktning hetsar djuret till ursinne genom att oupphörligen och med verbala otidigheter daska det på mulen med en sandal. Matadoren har sedan bara att stå i vägen för e.

Extarsia; hyvelspån.

Fadervördare; polokrage.

Filigran; folksnideskonst.

Filmstjärna; högavlönad fotbollsspelare.

Fineast; eftertextlig liebhaber.

Fajitas; brottas i texas-mexikansk stil.

Fjantigone; antik springidörrarnatragedi.

Fjunibacken; Fryshuset.

Flådvin; flasktappad rusdryck.

Freds pipa; i dagligt tal namn på en standardfras som när duellerandet började skötas med handeldvapen var det kavaljersmässiga svaret på även den vänligaste hälsning: Det kan vi väl reda ut i morgon bitti, över en pipa eller två? (Härlett till den skotske parlamentsledamoten Frederick MacHoo.) Den framstående genusforskaren prof. Babben Babelsdotter har pekat på en möjlig inverkan härav vid den amerikanska kolonisationsprocessen.

Följetong; travspelmark.

Galejslav; festprisse som aldrig vet att gå hem i tid.

Glosögd; ordmärkningsförfaren.

Gluntenintolerans; kulturskymning av rent lundensiska mått.

Gobelängd; bildvävnadsvåd.

Go’gubbik; göteborgslynne.

Gosedur; tonart för tryckare.

Grundnötning; vanemässig grundstötning.

Gräddhäng; näringsställe där höginkomsttagare träffar sin narkotikaleverantör.

Gymnazist; personlig tränare.

Handelsman; kotlettfrilla.

Haschtagg: joint.

Hejaklick; diminutiv supporterskara.

Homo ludens ludens (människan som leker att hon leker); den felande länken mellan H. habilis och H. sapiens, som, försjunken i existentiella grubblerier över sin roll i världen och verbens modalitet, alldeles glömde bort att fortplanta sig.

Humidsommarfirande; nordiskt högtidlighållande av regnperiodens klimax.

Hundturk; sauna för fyrfota fauna.

Idrottning; regerande världsmästarinna i viss gren. Inom konståkningen används av gammalt i stället hederstiteln isprinsessa.

Igasus; i grekisk myt spirituell kentaur, härav att vara i gasen om poeter och andra.

Inkontintentaldrift; kiss- och bajshumor.

Interpretention; affekterat framförande, enkannerligen av julsånger och folkvisor. Till vår tids främsta vokala interpretendenter räknas den populära, för att inte säga vulgära, schlagersångerskan Carola Häggkvist. Se även liedelse.

Intressarie; öppnare av sinnen.

Isteri; amerikanisering av matvanor.

Jacklycka; den hugsvalan som inte står att finna i desperat lyckojakt.

Jago; mediedramatisk skurkkaraktär som i själva verket är en projektion av egna tillkortakommanden.

Jazzsvår; onjutbart svårbegriplig.

Kalhygget; den västsvenska humorscenen.

Konstråkning; simhoppning som vintersport.

Kosmetika; skönhetsprodukt huvudsakligen framställd av slaktavfall.

Krabiat (äv. phuko); resenär som snöat in [!] på thailandssemester.

Kraki; nätporr.

Kramelodramstipendiet; litterärt pris som årligen tilldelas auteur som framgångsrikt har förflackat den eviga kampen mellan gott och ont till en våldsamt och/eller pornografiskt tryfferad banalitet.

Kufisk dans; rituell trance-dance med rötter i österländsk mysticism.

Lapidurisk stil; stentuff; hårdkokt prosastil som med förkärlek lånar färgskala och uttrycksmedel från Stockholms undre värld. L. i dess mest embryonala form kan skönjas i prosadikten När mandrom blir stor från år 1912.

Leleverera; servera frukost e. dyl. på sängen.

Liedelse; vokalistiskt effektsökeri.

Mahjongstång; bambubladbemålad, vid midsommartiden rest stång varrunt långskäggiga konfucianer, ofta druckna, under utsökta artigheter dansar och sjunger Små grodorna.

Makrobatik; strävan att sätta färg på tillvaron.

Matlagning; coquinarisk krishantering. Ett otal högt teoretiska principer existerar sida vid sida med rena bondfångarknep som räddningsplankor för den misslyckade kocken, såsom till exempel potatistillskott mot översaltning, men att laga en redan skedd skada är egentligen omöjligt och hur som helst föga anstående en gentleman; inget kan helt ersätta ett bokat bord på Ulla Winbladh.

Maxturbation; så mycket det bara går.

Mimesis Devina; charadkonstens musa; sladdsyster till Thalia.

Motbok; Det går icke an!

Narkofag; opieätare.

Nidting; kvällspress. Bli stämd inför nidtinget = att hamna på löpet.

Nordost; Västerbotten.

Obsalutism; alternativ till nykterhetsrörelsen, löst formerat av franska järnvägsarbetare vid noteringen av ett av Novosibirsks köldrekord (-50,3, 1898).

Orchestrera; datoranimera filmiskt massceneri.

Orchidé; vulgärt våldsam tanke som av subjektet uppfattas som självständig.

Otroligg; äktenskapsbrott.

Ouzo; dålig pastis(ch).

Pandoras ask: världsträdet i kalifornisk mytologi fram till dess att det totalförstördes - gudskelov inför rullande kameror - genom en otydlig regianvisning under inspelningen av storfilmen Avatar. Missödet, som utlöste en kritikstorm av kurspåverkande magnitud, har av "folkhumorn" döpts till Na'vigate. Se även Byggdrasil.

 

Papparat; obilligt prissatt överflödsprodukt som med pseudotekniska 'argument' marknadsförs mot främst medelålders män.

Papparatsi; ägare av sådan produkt, enkannerligen med alldeles för stort teleobjektiv.

Pingvin; alkoholhaltig dryck varmed lodas själens djup.

Piskfinne: saunabadare.

Playaderna; stjärnbild on demand.

Poem; The Raven.

Poetik; baskervillesk hynda.

Popularer; husgudar valda ur den reala eller fiktiva offentligheten.

Prettoria: enklare näringsställe med kulinariska ambitioner högt över sin förmåga.

Privatspanare; voyeur

Promenatrix; kvinna vars sexuella behov synbarligen, åtm. enl. annonstexten, bäst täcks av långa skogspromenader.

Puligist; gatuslagskämpe.

Pustjakt; tävlingsbåt.

Queerulant; sexualvanemässig nonkonformist som inte kan sluta tjata om diskriminering.

Quick step; fotarbetesbaserad dansföreställning som är snabbt överstökad.

Ramaskrift; uppbragt prosa.

Reankarnera; ta om ankarfäste.

Reprisalier; Radiotjänsts kollektiva bestraffning av enskild ohörsamhet.

Resorbet; dagenefterrätt.

Retsinopat(i); (en som har) dåligt kådvinssinne.

Rilkess; kultursideshänvisning till Rainer Maria Rilke i omvänd proportion till skribentens kännedom om densamme.

Rimtursam; jättepoetisk.

Romantikhandel; boklåda som för Ars amandi i förstautgåva

Rubiks tub; intellektuellt utmanande lekverktyg i form av tandkrämsförpackning med oförpackat innehåll.

 

Runn-Erijssen, Aake; norsk polarfarare (1872-1897) som med stöd av bland andra Oscar I/II 1892 satte sig före att såsom den förste nå Nordpolen simmande. En fatal felberäkning av portvins- och havresoppeåtgång förintigade dock expeditionen i ett tidigt stadium och endast hans spetshundar nådde åter civilisationen, dit förda av ännu okarterade strömmar. Skickligt användes hans öde av Ellen Mej, redan aktad världen över för sitt osjälviska nit i freds- och heminredningsfrågan, för att bereda även kvinnor samma rätt till stärkande uteliv, varav vilken kampanj resultatet emellertid blev icke så mycket fullständig jämställdhet i polartraden som en infekterad debatt om kraftfodertillskott i den realgosseläroverksutspisade maten.

 

Sem-com (semantisk komedi); förväxlingsfars som gör extensivt bruk av homonymer, betydelseglidningar och dylika grepp.

Skopolishy; skärpt klädkod på bättre restaurang.

Skoveljul; buffébaserat högtidlighållande av Kristi födelse.

Skrisco; modern isdans (härtill scriscotek; rink för sådant ändamål).

Skrytetyg; båt eller annan ägodel som anskaffats för att imponera.

Skvimpel; flaggsignal för ankargrogg.

Slöfocks; dansstil i skärningspunkten mellan tryckare och clinch; närmare bestämt det skede då ett fylleslagsmål övergår i en sakta oscillerande rörelse, med kontrahenterna tungt lutande sina huvuden mot varandras axlar.

Sommalier; östafrikansk vinkypare.

(hel) Sonika; (fotsid) tagelskjorta.

Spada; okynnesbada.

Sparlanda; Skavsta.

Speakern i kistan; Bosse Parnevik.

Spelarhelgon; idrottsprofil som sätts på piedestal (stylitalienska ligan).

Sportacus; thrakisk slav som sökte introducera de olympiska spelen i det romerska riket. S:s grova överskattning av romarnas fantasi och leklynne renderade honom och hans kommitté samma slut som hans mer kände pyssling Spartacus. Kejsardömets historiker hävdade tvärtemot att romarna visst hade ställt upp och dessutom hade vunnit.

Stalpinist; forsbestigare. Normalt föredras crawl framför det intuitivt skenbart rimligare fjärilssimmet.

Streptocoq-au-vin; rå kycklinggryta.

Svalbard; beatpoet.

Syrap; sötsur sås.

Tafflighet; bordsoskick.

Tantologi; '....stim'.

Tarpeisk klippning; koaffyr med långt, rakt fall.

Té-o.-logi; budget-B&B.

Terror vacui; tvånget att uppdatera social profil.

Thespisk kärrlek; komedi som framförs av ambulerande teatersällskap.

Tinningtuss: polisong.

Tjiennal; kulturevenemang som inte hålls alls, någonsin.

Toreroador; tjurfäktarfäktare.

TRAMS: sällskapeT föR främjAnde av stokastiska akronyMiseringSprinciper.

Tredskodans; motvals.

Trikålår; spandexdraperad nedre extremitet.

Tungrodd; ofta förbisedd paralympisk gren.

Tunnika; vågat romerskt under-/vardagsplagg.

Vampyroman; bleksiktig adonis som i industriell skala sätter tonårshjärtan i brand.

Varqueneller; kökets svar på fågel, fisk eller mittemellan?.

Väckoslut; lönehelg.

Åderpåtning; hobbygruvdrift.

Åkartrasa; handduk man fåfängt värmer sig med efter bad.

Överlägg; lock av t.ex. kartong, ofta med varumärkesreklam, som av värd tillhandahålles tillsammans med öl-, grogglas o. dyl. för att alkoholen inte ska förflyktigas.

 

BIOGRAFIER

 

Brolle den yngre; uppsalakonung som av Bagge lagman med orden ”annorlunda bli nu Svea konungars sinnelag, om de allmogen lika måste” korades på Idola ting vid ett efter Snorre berömt uppträde mellan B. och de övriga pretendenterna Bjorn at Bänni, Agnethyr och Afrid. Bröderna Weibull kunde 1897 övertygande visa att ”konungavalet” var ett jippo för att sälja löpstenar, vars kvalitet drastiskt sjunker vid denna tid.

 

Broille, Ludolf; fjäderfäuppfödare (1802-1845). B. har gett namn åt ett system som hjälper blinda hönor att hitta korn, kortfattat genom att uppfödaren helt enkelt inte sätter punkt för utfodringen förrän så har skett (arbete i "punktskift").

 

Frukostén, Börje; sv. kanteramiral (f. 1962), central men ovetande aktör i ubåtsjaktsdramatiken under hösten 2014. Enligt Försvarsdepartementet närstående källor hade F. som marintaktiskt ansvarig under sensommaren föreslagit användandet av ett medium i ubåtsjakt, detta då denna senare i hans mening i allo påminde om en spökjakt (bevisbristen, den undertryckta övertygelsen, de naturliga förklaringarna, de suddiga bilderna etc.), men råkat fördela sitt förslag från en smartphone som rättade hans ordval till media. I huvudet strax därpå träffad av ett rundhult var F. sedan oförmögen att förstå och förhindra att den svenska insatsledningen i skarpt läge lades i händerna på informationsavdelningen, som opassligt nog styrdes av en f.d. manusförfattare från SVT. Avdelningen har sedan, in corpore, fått medalj ur Konungens hand för sin skicklighet med episodisk struktur, berättarekonomi, karaktärsbyggnad och s.k. cliffhangers, men samtidigt från annat håll kritiserats för oförmåga att konstruera ordentliga slut.

 

Hatrick, S:t; helgonförklarad missionär i den anglosaxiska kulturkretsen som enligt legenden kunde bota sjuka, vända missväxt och resa döda från graven i en enda handvändning, full som ett fat.

 

Hegel, Erik Göransson; svensk kyrkoman, krönikör (1399-1434). Framsade vid concealiet i Basel som sin mening att historien kanske snarare ginge åt fel håll, en med moseböckerna som grund i sig icke helt förgriplig tes men av H. osmidigt ordklädd, med jämförelser anställda mellan kyrkofäderna och hans på mötet närvarande kollegor och påpekandet att arvsynden visserligen vore tung att bära men att man ju då lika gärna kunde göra det bästa av rådande förhållanden och passa på att med stöd av valda delar ur I Kor. 13 söka något bättre ombona denna jämmerdalen. Den lika rappt exkommunicerade som långsamt avrättade H. styckades slutligen, varefter enligt tidens sed inget av slaktkroppen gick till spillo utan brändes på stänger, androm till skräck och varnagel och sig själv till uppbyggelse. Processen anses ha starkt bidragit till den påfallande enighet som utmärkte återstoden av agendans genomtröskning.

 

Jeremiadiev, Klagomir; ostnordostossetisk utbrytarkung, 1855-1905. Lockade på 1890-talet med sitt klangfulla det kan ju inte gärna bli sämre breda folklager i sin hemby till uppror mot tsarmakten, vars utstuderat hårda svar imponerade även i Berlin. J. själv räddades emellertid till livet av den svenske medlaren greve Folke Gärnaslott i Viborg, som tyckte att han skulle göra mer nytta som levande avskräckning på allmänna platser runtom Ryssland. Om än redan hans bristfälligt definierade positiva mål och fallenhet för tiraderi satte gränser för hans statsmannamässighet var detta dock intet mot hans totala avsaknad av sex appeal, vilket allt ändå inte har minskat hans stora popularitet i de mest skilda läger, från västtyska vänstergrupperingar till mittreasiatiska separatiströrelser. Rent folkkär har han blivit hos den ryske mannen på gatan, som i teveintervjuer alltid efter förmåga försöker efterhärma J.

 

Jethered; kung av Northumbria på vilkens enklast nådda rygg blodörn slutligen ristades av Ragnar Lodbroks (oäkta) söner som hämnd för sin fader.

 

Kamparis; olympisk tjänare som med nymfen Soda går gudarna tillhanda med lättare apéritiver.

 

Kandevasovac, Avrilo; serbisk eskatolog och paleontolog (1844-1862) som i sin abstrust skabrösa avhandling Enten-eller, fasen heller lade grunden till repetitilismen (teorin om dinosauriernas av leda föranledda massfrånfälle) i vilken huvudargumentet, om man letar, är att 165 miljoner år av riv och slit om

livets nödtorft rimligen borde ärra även en ödlesjäl.

 

Karl den trefaldige; Karl VIII Knutsson.

 

Konsonantinos; bysantinsk munk vars inflytande över sitt arbete Kyrillos ej förstod att hejda.

 

Konspiropopolous, Spiros; grekcypriotisk sociolog, gendarmerikapten (1878-1913?) som i Den oomkullrunkeliga fantasin sökte förklara de i sin tid särskilt balkanskt ubikvitösa konspirationsteorierna och fann att dessa, sedda i ett kristet etiskt perspektiv, i samtliga fall var innehållsligt mindre vansinniga än de empiriskt verkliga förhållanden de berörde. Kring K:s försvinnande – i samband med hans hävdande av förekomsten av inom statsapparaten vitt spridda paranoida vanföreställningar om befolkningen – har uppstått en flora av de mest sannolika naturliga förklaringar.

 

Llúndel, Lupo; spansk-baskisk konstnär som slagen av skissens supremati över det färdiga verket något överkonsekvent introducerade subliminalismen, lidelsefullt formaliserad i manifestet Inget verk är verksamt nog (1888), vars budskap upptäcktes av Ragnar Josephsson 1928. Idén synes vara att om slutförande komprometterar skissen, måste skissen ha komprometterat inspirationen – alltså bör den sanna konsten vara ett ickeutövande. Ll. finns rikt representerad på Dresdner Museum für Ganz Entartete Kunst i Leipzig.

 

Majarikligt Mehasch Yoggi; västindisk visdomslärare, upphovsman till begreppet zentropi. Efter att länge ha sökt och slutligen fått (av J. Skvatt, se därom) bekräftelse på att hans visioner gick bortom värdslig visdom - ”en ontologi omöjlig att uttrycka matematiskt, om man inte därmed menar att beskriva en nolla” – begynte han predika över all världen sin zentropi; som en parallell men samtidigt motsats till termodynamikens entropi hävdar Majarikligt Mehasch Yoggi att lite mindre ordning väl bara skulle vara avslappnat och mysigt, som omväxling, och peka fram mot en ny ’kärlekens tidsålder’ – gurun har senare formulerat sin åskådning i en ’charmodynamik’ som postulerar att universum består av oförstörbar kärlek, som dock kan förvanskas av stela och oförlösta individer (också djur, växter och mineral). Inverkan härav har varit massiv och kan nu påvisas i snart sagt varje samhällsyttring: shabby chic–ideal i heminredning, avskaffat tjänstemannaansvar, uppluckrad högerregel, bristande biosalongshyfs, nedrustningsavtal, fildelning och så vidare. Genom franchising, merchandising, skolor, donationer och nyligast haschtaggen #transcendensmediteration har MMY blivit en av världens rikaste män.

 

Manglande; i fornnordisk myt gudom av van- och jättesläkt som förstör var valhallekväll med ändlöst pladder i undertryckt förorättad ton – ihjälslås tidigt varje kväll för att återuppstå nästa. Broder till Minglande.

 

Mimesis Devina; charadkonstens musa; sladdsyster till Thalia.

 

Njugg; i fornnordisk myt småaktighetens gud. Överlever Ragnarök.

 

Omsig (och Kringsig); i fornnordisk myt två skator som håller Njord med kurspåverkande information och uppdaterar honom om råvarupriser och valutafluktuationer.

 

d’Oremi-Fasola Tito, Luigione; italiensk sprätt (+1580) som av fåfänga vände på det då rådande bruket att presentera sig under hovbugningens nedåtgående rörelse för att i stället börja vid dess lägsta punkt och med stigande tonhöjd avsluta fullt utsträckt med en kokett handrörelse. Till stort löje för alla från Alperna till Kalabrien härmades han flitigt av gycklare och musikanter som snart glömde innebörden av vad de sjöng. Själv en stor fjant bör han dock hågkommas för sitt mecenatskap till Palestrina, för vilket han lönnligen nedstacks av sin sparsamma hustru Ottavia Nona.

 

Ortiz, Rigmor; mexikansk patolog och svagströmselektriker. Fru O. isolerade och beskrev 1922 fenomenet växelstelhet, som stötvis kommit att ersätta den tidigare förhärskande likstelheten. Med växelstelhet avses på elektrisk väg framkallad periodisk muskeltonus hos ett nyligen avsomnat preparat. Upptäckten räknas till den patologiska grundforskningens viktigare landvinningar, men söker ännu sitt tillämpningsområde.

 

Patriklos; homerisk hjälte med vars kärlek Akilles sökte döva sorgen efter Patroklos, något för vilket han på grund av P:s ogrekiska hårarrangemang hoo’í keíphríllaí fick lida mycken skam och smälek av övriga akajer och sin moder.

 

Pavannes de la Ré de la Tour, Jacques-Ange; fransk marskalk, ordensstiftare, pedagog. Efter en utsvävande ungdom utverkade P. av den Heliga stolen koncession för ett dotterkloster till de mellanvästeuropeiskt befintliga öl-, vin- och likörproducerande klostren (vilka då hade nått en punkt i sin utveckling som gjorde en outsourcad lagerfunktion intressant) i vilken sin orden P. som noviser insatte sina tolv tonåriga söner och nitton nittonåriga niecer, för vilka han, sig själv undantagandes från det stränga tystnadslöftet, predikade lydnad, avhållsamhet och tidigt sänggående. Då vid en inventering 1502 samtliga fat och buteljer visade sig antingen tomma eller höggradigt utspädda, och en märkbar rodnad samtidigt vidlådde noviserna, inkallades en påvlig kommission som (under ledning av Césare Borgia) förklarade det skedda för ett sant Herrans under. Huvudklostren ställdes nu inför det nya problemet att återfylla kärlen, som dittilldags enbart hade fyllts och lagrats ad maiorem gloriam Deo, och hänryckta inför möjligheten att leverera till himlatronen började de experimentera med alkoholhalter, smaknyanser och konstfulla etiketter, vilket allt resulterade i att produktionsresultatet åtgick i en allt högre takt. Transporterna klostren emellan nådde en sådan omfattning att även denna funktion måste läggas ut på entreprenad, och analogt med världshandelns tilltagande intrikatisering har kedjan i vår tid blivit så pass raffinerad att snart sagt vem som helst kan tömma en pava och stoppa tillbaka den utan att munkarna märker ett smack.

 

Ratatorsk; benfisk som, oförmögen att bringa bud från Nidhögg till Gyllenkamme, sorgsen simmar runt, runt i Urdarbrunn.

 

de Riain, Anne-Onnon; belgisk fortifikatör, 1788-1941. Tidigt klar över det moderna artilleriets slagkraft och Maginot-linjens brister, gavs han möjlighet att förlänga denna senare i nordväst. Den bärande tanken i hans system ”den fortifikatoriska utnötningen” var att så långt möjligt vinkla undan befästningsvallen från kulbanan för att därigenom också förankra den fastare i marken med grundligast möjliga förarbete, en metod vars materialeffektivitet tillät en närmast oändlig utsträckning i djupled. Som kretin ansedd av sin samtid, har R. fått posthum upprättelse som det moderna vägbyggandets fader.

 

Runn-Erijssen, Aake; norsk polarfarare (1872-1897) som med stöd av bland andra Oscar I/II 1892 satte sig före att såsom den förste nå Nordpolen simmande. En fatal felberäkning av portvins- och havresoppeåtgång förintigade dock expeditionen i ett tidigt stadium och endast hans spetshundar nådde åter civilisationen, dit förda av ännu okarterade strömmar. Skickligt användes hans öde av Ellen Mej, redan aktad världen över för sitt osjälviska nit i freds- och heminredningsfrågan, för att bereda även kvinnor samma rätt till stärkande uteliv, varav vilken kampanj resultatet emellertid blev icke så mycket fullständig jämställdhet i polartraden som en infekterad debatt om kraftfodertillskott i den realgosseläroverksutspisade maten.

 

Skvatt, Jakob; prof. i teoretisk neurologi (1898-1972). Mest uppmärksammad för sitt livslånga försök att mäta hur mycket en människa egentligen förstår av enskilda intryck och tillvaron som helhet. Förhånad (men, n.b., ej ignorerad) av den akademiska världen frångick han gängse intelligensmått till förmån för den självständigt utvecklade enheten skvatt – de av hans försökspersoner och i förekommande fall kollegor som inte verkade ha fattat ett skvatt av antingen del, helhet eller bäggedera ansåg han stå utanför en basal förståelse, definierad som skvattram. I viss mån analogt med Eisenbergs osäkerhetsrelation hävdade S. att en människa som anser sig veta mer om det enskilda nödvändigtvis vet mindre om det allmänna, och vice versa. Kollegor och i förekommande fall försökspersoner frågade då hur i hela helvete han själv kunde veta något, vilket han avfärdade med att de inte ens förstod frågan de ställde, och hur skulle de då kunna förstå ett svar? Den orimligt impopuläre S. är för den breda allmänheten mindre känd för sitt visserligen negativa men i och för sig användbara insiktsmått kiloskvattimme (antalet förbigångna förståelsemöjligheter i tusental per timme, KSh) än för sin ordspråksmässiga betydelse skvattgalen (allt oftare särskrivet).

 

Slynglingaätten; Ingjald Illrådes efterkommande, om han hade haft några.

 

Spjelkner; i den nordiska mytologin livsviktigt enzym som hjälper asar och einhärjar att bryta ner mjöd och galtkött.

 

Sportacus; thrakisk slav som sökte introducera de olympiska spelen i det romerska riket. S:s grova överskattning av romarnas fantasi och leklynne renderade honom och hans kommitté samma slut som hans mer kände pyssling Spartacus. Kejsardömets historiker hävdade tvärtemot att romarna visst hade ställt upp och dessutom hade vunnit.

 

Squallerfeldt, Charles-Emil ”Tjalle”; finlandssvensk publicist, diplomat (1902-?) som införde uti Norden den moderna journalistiken. Då han 1934 förklarades som persona non grata i varje hederligt hem (efter mittuppslagsserien Alla de rikaste utom jag, varmed S. anstiftade 80 självmord, 7000 inbrott och 200 skilsmässor) öppnades dörrarna också till en politisk karriär, vilken S. begynte såsom ministre extraordinaire i de fascistiska diktaturerna. Emellertid hade hans intresse samtidigt väckts för hinsideslivet, till vilken ända han 1935 inköpte berget Kufhäuser och därunder inkröp för att enligt legenden åter framspringa på den yttersta dagen med verkligt smaskiga detaljer exklusivt för vår frälsare. S. är alltjämt hedersordförande i Publicistklubben.

 

Staaff-Karl; från 1914 och fram till hans död folkhumorns namn på den nyss avgångne statsministern, med anspelning på karlns tilltagande politiska och sociala utanförskap.

 

Synkroniderna; Zeus och hans tvillingbror, om han hade haft någon.

 

Telerektos; atensk kartograf som efter långa studier i matematik, geometri, astronomi och trigonometri höll före att Jorden snarare vore en kub. Med ett planöverskridning underlättande midskepps vikbart skepp avlöpte han 413 Pireus för att ej mer avhöras. Hans uteblivna återkomst stärkte väl konkurrerande uppfattningar om Jordens uppbyggnad men hindrade inte hans många efterföljare i den tetraedrala skolan (T. hade felaktigt beräknat kubens ytor till fyra) från att till eftervärlden förmedla den s.k. perpendikularitetsprincipen, fortfarande bestämmande för stadsplanering och arkitektur.

 

Tittadère á Derrière, Brute; fransk duellant (1490-1584) som (i strid med lord Abel Gull) 1509 uppfann finten.

 

Vassegoter; gotiskt folkelement som under konungarna Jomenrik och Visdrik misslyckades med att tillskansa sig någon del av det sönderfallande romerska riket

 

Vibjuderov, Komin Barakominjevitj; moskovitisk fältherre. Ung och oprövad men en av de främsta bojarerna gavs han, övervakad av sitt kusinbarn Vilja Barazotzchernatzchev Trugarev, överbefälet vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412 och lanserade då ”den öppna taffelns taktik”. Sin i Sibirien, kloster och armod tillbragta ålderdom ägnade han åt att utveckla denna sin stora tanke, med viktiga förbättringar, i Den brända jordens taktik, ett klarsynt men bittert verk.

 

Viktualiebröderna; sägenomspunnet östersjörövarband som under 1400-talets första årtionde, med uppbringande av stor list och en myckenhet hansakoggar, tillskansade sig en rikedom av muscovadosocker, ostronsås, garam masala och annat sådant, vilken de sedan frikostigt delade ut till en oförstående kustbefolkning.

 

Zorofaster; den tidigt föräldralöse Zoroasters uppfostrerska, som med lättfattligt svartvita moraliteter och stränga tändsticksleksförbud sökte dämpa gossens alltmer asociala drag. Hans zarathustrus liksyftande ansträngningar blev än lönlösare.

 

Zwillingen; tysk tillverkare av kvalitetsknivar. Zwillingknivar finns i både en- och tvåeggsutförande.

 

 

NATURKUNSKAP

 

Alltiallosaurus; jurassisk faktotum.

Andromedar; handjur av Camelus dromedarius som för skrytsamhet fjättrats vid havsnära klippa.

Atlantis; kontinent som bildas om det arktiska istäcket börjar glida neråt i stället för att smälta helt.

Atriumklorid; tillsatsämne i antik inomhusbassäng.

Blastfening; odlad fisk.

Blondinosaurie; urtidsreptil som dog ut lite tidigare.

Bracksen och saltlake; insjöfiskar som förirrat sig ut i Öster- respektive Nordsjön.

Bredvidunder; odjur (fam. Predatorposition) som är obehagligt nära.

Bruttopräktighet; mått på samvetes rymlighet utan hänsyn tagen till lastkapaciteten. SI-enheten för B. är kubikpetimeter.

Bymoln; luftföroreningar över bebyggelseförtätning.

Centrefug; tillflyktsort i orkanens öga.

Centropedalkraften; bristfälligt förklarat fenomen som får motorburen ungdom ( ) att varva som mest i tätbebyggda områden.

Centrefug; tillflyktsort i orkanens öga.

Delikatalysator; smakförstärkare.

Diasporádiska (skurar); väldigt spridda (regnskurar).

Divan; amningshabil.

Equuidistans; hästlängd.

Etniska våldsamheter; seismisk aktivitet i södra Italien.

Fjärril; vindskapande flygfä i populär kaosteori.

Formalin: F., CH2O, är ett aromantiskt kolväte som framställs industriellt, men även förekommer fritt i naturen i blodomloppet hos bl.a. stofiler, perukstockar, paragrafryttare, skrivbordsgeneraler och byråkrater. I lägre koncentrationer utövar F. vanligen ej annat än en mild påverkan på själsförmögenheterna i form av stegrad formell i kombination med nedsatt emotionell kontakt, men kan i högre koncentrationer ge upphov till nackstyv- och stelbenhet (s.k. formalism).

Fotogenisk; lättantändlig.

Fårell; ädelfisk som smakar kofta.

Grymtoxin; mysk.

Gårdager; kvardröjande skymningsljus från kvällen före.

Hackspets; trädlevande fågelhund.

Helvete; dinkelmjöl.

Homo ludens ludens (människan som leker att hon leker); den felande länken mellan H. habilis och H. sapiens, som, försjunken i existentiella grubblerier över sin roll i världen och verbens modalitet, alldeles glömde bort att fortplanta sig.

 

Hortoped; arborist som efter genomgången specialistutbildning är behörig att beskära, ympa och behandla stormskador på hela eller delar av träd och buskar.

Hovdam; sto.

Impedans; <provins.> orrspel och annan parningslek.

Internativitet; födslotal i högre samhällsklasser.

Kajak; lastvattenbuffel.

Kalifatnafta; handelsnamn för arabiska petroleumprodukter.

Kalvarieberg; höglänt fäbodvall.

Keso (tje:so); handelsnamn för kalvdans.

Kidnappning; flaskuppfödning av klövdjur.

Knähund; mindre sällskapsdjur som av odalmännen i mellersta Sverige, nu enbart vid högtidliga tillfällen, bärs vid benklädernas nedre avslutning. (Den med manlighet och välstånd förknippade bredbentheten beror ursprungligen på djurens inbördes osämja.) Att folket i äldre tider skulle ha hetsat dessa diminutiva hunddjur till blodiga strider – så kallad koppelspänning – är en ren myt.

Knävelborrhål; infästning för omdömeslös ansiktsbehåring. Upptagning av k. bör överlåtas åt yrkesman.

Knödel; armbåge.

Kokafoni; matlagningsalstrad ljudmatta som omöjliggör lyssnandet på för ändamålet vald musik.

Kosmetika; skönhetsprodukt huvudsakligen framställd av slaktavfall.

Krusidill; den i floran överallt förefintliga strukturella spiraltendens som först upptäcktes av kyrkoherden i Blomstermåla katolska församling Paul-Henri Klée-Matisse.

Kvarkitektur; universalbyggnadskonst.

Kötteder; fläsktärning.

Lactrimosa; tårar över spilld mjölk.

Lågtryckstvätt; energibesparande bilvård.

Maj-brittsommar; period under våren med för årstiden oväntat varmt väder. Föreställningen att den allt ökande förekomsten av M. på något sätt skulle kunna härledas till ”USA-imperialismen”, den s.k. Maj-britt-teorin, har alltsedan begynnelsen haft få (1) anhängare.

Massacrering; ianspråktagande av jordbruksmark för odling av biobränsle.

Mastoduns; jättebrak.

Matadata; metadata i tillblivelse.

Mateflegmatiker; oengagerat långsam huvudräknare.

Meandrogyn; manligt kurvig.

Medusalem; orm.

Mellancollie; rätt meningslös hundras i storlek mellan collie och dvärgcollie. Huruvida förstnämnda är förklaringen till rasens dokumenterade fallenhet för gråtattacker och inåtvända grubblerier har inte kunnat fastställas, vare sig med hjälp av djupintervjuer eller självskattningsformulär.

Meteurologi; väder- och klimatlära särskild för nordatlantiska lågtrycksbältet.

Minuskulös; uppvisande blygsam men välformad muskulatur.

Misentropi; avsky för oordning.

Misteriös; dimhöljd.

Mittbena; knäna.

Molln; oönskat skydrag.

Morgonstånden; bara lätt surnad (om Arla-produkt).

Morgonzola; hushållsost.

Nanomali; skalmässigt hanterlig avvikelse.

Nederländerna; ryggslutet.

Nedförslut; det slut som föregås av allmän försämring. Forskning visar inte entydigt att det skulle vara att föredra framför uppförslutet, då allt i stället blir motigare innan det helt går åt fanders.

Ob-duktion; omledning antingen syd- eller ostvart av flod så att den rinner ut ijen i sej.

Ondulat; vågel.

Ostiant; om av tiden orsakad olycklig belägenhet.

Otäkt; ett stycke orörd natur.

Perfori; solitt gods tendens att brista lättare än i detsamma avsiktligt konstruerad brottgräns, t.ex. perforering i papper eller mjölkförpacknings öppningsmekanism.

Pingvin; alkoholhaltig dryck varmed lodas själens djup.

Playaderna; stjärnbild on demand.

Plurralis; förrädiskt istäcke.

Portikularitet; enskildhet i det hallmänna.

Postulat; burfågel som varnar för mjältbrandsförsändelse.

Rabiador; folkilsket hunddjur.

Roten ur det onda: bråkdel av allt världens elände som, taget i kvadrat, tillfredsställande förklarar detsamma.

Rådjursadel; kronhjort.

Rävälg; morgonpiggt sagodjur.

Samboskap; renar. Jfr kulboskap.

Slattförvaring; av prof. i lättlogistik Lave Lagerberg utarbetat förslag till hantering av det olösligt komplicerade problemet med kärnkraftsavfall. Om, menar L., man bara distribuerar ut avfallet i olika riktningar och mindre portioner åt gången så kommer det av sig självt att försvinna mätvägen, i och med att alla mätinstrument nödvändigtvis kalibreras mot den högre naturliga förekomsten av eventuella 'föroreningar' och således gör varje relativt sett mindre nytillskott allt svårare att upptäcka. L:s upphovsmannaskap till metoden har ifrågasatts, dock ej i den akademiska världen.

Soho; gröptråg.

Stannaktit; grottdroppstopp.

Steglats; galgfågel.

Syrap; sötsur sås.

Tartefakt; bakverksrest i Kökkenmödding.

Terapi; 31415926535891,793.

Tiopental; 1. en av femton 2. som avser var femtonde.

Trastfening; flygfisk.

Tropikerna; klimatzon som gör sig bäst i bild.

Turochreturduva; den subspecies i Columbidae-familjen som går att anställa som brevbärare.

Tvärvigg; burdus andfågel.

Valpacka; handelsnamn för Golden Retriever-päls i jackkragar.

Våmera; idissla.

Väldelfinierad; strömlinjeformad.

Vänlig tjäderlek: avspänt fraterniserande mellan tuppar före fäktningarna.

Värjspets; kamphund.

Ädelfin; förmänskligad mindre valfisk.

 

TECHNICA & NAUTICA

 

Dygnsur; kronometer med tjugufyratimmarsvisning.

Barrometer; instrument som utvisar odlingszon, graderad oftast från Låg =ljumfläktade pinjealléer, över Normal =småländsk en- och granbacke, till Hög =taiga. B. är vanlig främst i medelhavsområdet.

Fyrmaran; snabbseglande fyrskepp.

Grundnötning; vanemässig grundstötning.

Hairbag; bilutrustningsdetalj som vid kollision ska bevara frisyren.

Hejdare; passagerarfartygs embarkeringsanordning till 1:a klass.

Indifferentialbroms; drivlinedetalj som i motorsvaga bilar hindrar kraften från att nå drivhjulen, oavsett vad föraren gör.

Introduktionshäll; modern men nybörjarvänlig spiskonstruktion.

Kafferdist; slavskepp.

Katafrakt; niltransport.

Kerubåt; knubbigt söt undervattensfarkost av begränsade mått.

Koralrev; sirenbärande navigationshinder.

Kurvlödder; mjukgörningstvål till Ladyshave.

Mejeri; tröskverk.

Mulieribus; motordrivet fordon inrättat för minst åtta kvinnliga passagerare.

Olfaktori; fabrik för montering av kolv och stock av sandel- eller rosenträ.

Papparat; obilligt prissatt överflödsprodukt som med pseudotekniska 'argument' marknadsförs mot främst medelålders män.

Pinjal; sak som är rak.

Pistånk; ansträngt motorljud.

Pustjakt; tävlingsbåt.

Pärsigen; anordning för att skärma av vardagens repetitiva ohygglighet.

Qatarsis; oljeraffinering.

Saluför; främre konstruktionsdetalj på handelsfartyg (motsv. örlogsmans ramm).

Samaritbyrå; ingenjörer pro bono.

Sideboard; lateralkopplad lastbärare på skateboard, för t.ex. käresta.

Skalskydd; protektiv installation i hem med barn i musikskola, ofta i form av s.k. pianic room.

Skiftmejsel; det handverktyg som borde gå att justera för olika skruvskallar.

Snarkofag; djupsömnsmodul för intergalaktisk persontransport.

Skrytetyg; båt eller annan ägodel som anskaffats för att imponera.

Skvimpel; flaggsignal för ankargrogg.

Skärskådare; fartygslots.

Slagskepp; segelfartyg.

Spännbog; kutterstäv.

Tacksammeter; mätare av uppskattning.

Torft; sittplats (i båt) som ger träsmak.

Trickolor; falskflagg.

Vagasond; obemannad rymdutforskningsfarkost som utom räckhåll för kontrollerande åtgärder ger sig vidare ut i rymden på eget bevåg. Internationella rymdstyrelsen beräknar V:s antal till 41 (2010).

Vakt-e-leg; elektronisk ID-bricka för entrévärdar.

Öskarl; kölsvinskötare.

 

HISTORIA

 

Armbåga möte; den riksförsamling som fastställde rangordningen inom och mellan stånden.

 

(den stora) Arméda’n; stort upplagt men vid franska kusten inhiberat försök att invadera England. Incidenten anses ha varit starkt bidragande i såväl flottans utveckling som i inrättandet av Generalkapitanatets av Det gamla Kastilien kartografiska anstalt.

 

Avväpnare; yngling i riddares följe som (till skillnad från väpnaren) gick i diplomatisk lära – med snittar, cocktails och världsvant småprat hade A. att i stridens alla skeden peka på alternativa förhandlingslösningar. A. klipska nog att överleva sin föga avundsvärda lärotid var garanterade höga hovcharger.

B-postlarna; Jesu distanslärjungar.

Bettlahem; den ort som, mitt i julruschen, enligt mammoniterna bevittnade födelsen av den av dem avgudade nasaren, som efter utbildning i sin faders tankesmedja strukturerade upp en ny ideologisk bas på gods, reklam och den osynliga handen och senare drev fram månglarnes flytt från templen till mer ändamålsenliga lokaler.

 

Biltoga; romersk varuhuskedja som under den slutande republiken saluförde sådant som röster, försvarstal och gladiatorer till billigt pris.

 

Bombeji; numera ruinstad i västra Kashmir, utgörande själva brännpunkten i den segdragna gränstvisten mellan Pakistan och Indien.

(Das) Fraterland; efter en kortare prövotid slopad benämning på Det tredje riket.

Freds pipa; i dagligt tal namn på en standardfras som när duellerandet började skötas med handeldvapen var det kavaljersmässiga svaret på även den vänligaste hälsning: Det kan vi väl reda ut i morgon bitti, över en pipa eller två? (Härlett till den skotske parlamentsledamoten Frederick MacHoo.) Den framstående genusforskaren prof. Babben Babelsdotter har pekat på en möjlig inverkan härav vid den amerikanska kolonisationsprocessen.

Frenezia (La Schizzoissima Repubblica di F.); it. stad vid Adriatiska havet, espressons ursprungsort.

Föraktar; <hist.> midskepps på en Visby-kogg.

Infantifadan; den oövervinnerliga armadan. Jfr Förintifadan.

Intelningsverket; det gamla Spartas militärorganisation.

Kilthägn; Hadriani mur.

Lineartaktik (mil.); urspr. sedvänjan att mötas öga mot öga och förslagsvis dra ett streck över det skedda. L. visade sig fungera allt sämre ju fler som slöt upp.

 

Mare Vostrum”; Hannibals resignerade kommentar till Scipio efter Zama, när han insåg vartåt det började Barca.

Nasseanalencyklopedi; historierevisionistiskt översiktsverk.

Nionde; (hist.) skattehöjning.

Numer; den första i sitt eget språk historiskt belagda civilisationen. Numererna bebodde och brukade för mellan nio och sju tusen år sedan slättlandet mellan Eufrat och Tigris men tycks ha ägnat snart sagt all sin vakna tid åt att i skrift fästa betraktelser om hur de levde i en brytningstid under andra villkor än föregående generationsled; antalet bevarade skrivtavlor beräknas till dryga sexhundra miljoner, som tillsammans med pekuniära anteckningar utgör en sammanhängande litania om livets flykt, ödets lott, hjärtats kval och kärlekens tröst som arkeologer och filologer samfällt beslöt sig för att gräva ner igen i hopp om att hitta något bara lite mer originellt i någon annan ruinhög. Sökandet fortskrider.

Pastorik; kyrkoherdelängd.

Refenestrationen i Prag; det som följde på defenestrationen i Prag.

Rodervischer; danserskor som handhade styrningen på osmanska örlogsmän. Många bedömare anser att något av magin gick förlorat när Y. Kemal i moderniseringsyra beslöt en allmän övergång till drevischer.

 

Sicut erat in principio; senantikens alltmer fragmenterade kyrklighet förde till slut med sig ett totalt sammanbrott av varje gudstjänst redan efter den första raden i till och med den mindre doxologin – Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto – då varje församlingsmedlem med självaktning höll sig med en egen uppfattning om Treenigheten, dess existens, eventuella ingående storheter och inbördes förhållande, vilket allt ledde till ett föga kristligt uppträdande i debatt och handgemäng. I viss mån överens kom man emellertid om att världen en gång hade skapats, och som symbol för detta epokgörande samförstånd infördes bönens andra rad Så var det, i princip, vilket tillät ett minimimått av endräkt åtminstone fram till amenet. Kommat föll dock bort efterhand, lägligt nog för mer ortodoxt lagda liturger.

Tartefakt; bakverksrest i Kökkenmödding.

Tunnika; vågat romerskt under-/vardagsplagg.

Alltiallosaurus; jurassisk faktotum.

Antroprologi; läran om människans förfäder.

Blondinosaurie; urtidsreptil som dog ut lite tidigare.

Homo ludens ludens (människan som leker att hon leker); den felande länken mellan H. habilis och H. sapiens, som, försjunken i existentiella grubblerier över sin roll i världen och verbens modalitet, alldeles glömde bort att fortplanta sig.

 

JURE

 

Anamnesti; ut- eller, vanligare, amsaga om skäl för benådning.

Appleationsdomstol; högre instans dit IBM och andra konkurrenter kan vända sig för att få sin talan ogillad.

Arvslott; fideikommissaries arvslott.

Bråmogen; straffmyndig.

Bränner passet; klassisk infallsport i Schengen för migranter med diskutabla asylskäl.

Falskpynteri; det brottsliga bruket av oäkta betalningsmedel.

Fara i pröjsmål (penniculum in mora); omedelbart överhängande likviditetskris.

Fotnotorisk (brottsling); (person) som har randanmärkning i belastningsregistret.

Frakturstil; typsnitt för text som i performativ mening är ett brott.

Frillofridslagstiftningen; författningssamling ägnad att stärka prostituerades rätt, bl.a. genom att kriminalisera utnyttjandet av sådanas tjänster. Brott mot F. har administrativt samlats under Skökobrottsmyndigheten.

Gratificera; befästa avtal med muta.

Hundhavandefel; brott mot kopplingstvång, renhållningsstadga eller vanligt folkvett.

Huskorsfästelse; äktenskaps ingående. Jfr häktenskap.

Häktenskap; förlovning.

Hängelse; dödscell.

Jurisdinktion; olikhet inför lagen.

Krokodicill; drakonisk lagskrift.

Kumpani; taktisk enhet inom organiserad brottslighet.

Kvartilrapport; finansiell lägesbeskrivning som börsbolag är skyldigt att offentliggöra, vari minst en visserligen ospecificerad fjärdedel av informationen måste vara verklighetsbaserad.

Lunchjustice; summariskt rättegångsförfarande.

Otroligg; äktenskapsbrott.

Skippa rätt; utöva lynchjustis.

Substatut; oskriven lag eller regel.

Vittnesmålsägande; omstritt immaterialrättsligt begrepp. För att i någon mån reglera nävrättsliga missförhållanden har sådan praxis etablerats, att part som har erlagt skäligt pris för menedlig utsaga har rätt till skadestånd utöver återbetalning i det fall vittne avtalsstridigt håller sig till sanningen. Då denna senare tillhör antingen Facebook, Google eller Microsoft tillkommer ytterligare kostnader, för vilka vittnet kan ansöka om bidrag från Allmänna arvsfonden.

Återskallsförbrytare; ekobrottsling.

 

MILITARIA

 

Adieutant; stabssubaltern som hjälper pensionerade generalspersoner att hitta ut.

Balaklavertramp; militärt felsteg.

Citadel; befästningsverksdetalj.

Colt-åldern; i C.: mogen för vapenlek. Synonymen yxmyndig anses numera föråldrad.

Dvärja; parerdolk.

Exerciss-dur; den vanligaste tonarten för militär marsch, följd av Kyrass-dur och A-bomb-moll.

Fanskap; försvarssamarbete.

Fisk; fientlig.

Flandera; nöjespatrullera skyttegrav.

Flöjtnant; grad lägre än klappten och tamburmajor men högre än fenderik.

Frukostén, Börje; sv. kanteramiral (f. 1962), central men ovetande aktör i ubåtsjaktsdramatiken under hösten 2014. Enligt Försvarsdepartementet närstående källor hade F. som marintaktiskt ansvarig under sensommaren föreslagit användandet av ett medium i ubåtsjakt, detta då denna senare i hans mening i allo påminde om en spökjakt (bevisbristen, den undertryckta övertygelsen, de naturliga förklaringarna, de suddiga bilderna etc.), men råkat fördela sitt förslag från en smartphone som rättade hans ordval till media. I huvudet strax därpå träffad av ett rundhult var F. sedan oförmögen att förstå och förhindra att den svenska insatsledningen i skarpt läge lades i händerna på informationsavdelningen, som opassligt nog styrdes av en f.d. manusförfattare från SVT. Avdelningen har sedan, in corpore, fått medalj ur Konungens hand för sin skicklighet med episodisk struktur, berättarekonomi, karaktärsbyggnad och s.k. cliffhangers, men samtidigt från annat håll kritiserats för oförmåga att konstruera ordentliga slut.

Förintifadan; den övervinnerliga armadan.

Gendarc; hirdman hos Jungfrun av Orléans.

Haubitat; skjutfält.

Hedersjakt; (mycket) rysk militär hedersbetygelse åt utländska dignitärer (såsom nyutkorade statsministrar) på dessas eget territorium. H. är märkligt nog genant i första hand för den hedrade parten.

Hegemonopol; kombinerat ekonomisk och militär dominans.

Härskaren; den tunna men tillräckliga isskorpa som genom Guds försyn bar de segrande svenska vapnen över Bälten vintern 1658. Jfr 2 Mos 13:17 - 14:29.

Infantifadan; den oövervinnerliga armadan. Jfr Förintifadan.

Intelningsverket; det gamla Spartas militärorganisation.

Kallfaktor; personell accessoar som får officerare att känna sig coola.

Krevad; minerad flodövergång.

Landstormens lilla flotta; de svenska sjöstridskrafterna.

Langoboard; lätt, öppen senantik stridsvagn, ssk uppskattad av hästfattigare germanfolk.

Lansända; spjutspets.

Lineartaktik (mil.); urspr. sedvänjan att mötas öga mot öga och förslagsvis dra ett streck över det skedda. L. visade sig fungera allt sämre ju fler som slöt upp.

 

Marshalplanen (”No time to drone around when marshalling the world”); am. biståndsprojekt för att drönera om värdegrunder varhelst man har byggt på lösan sand.

MiGrera; "förirra" sig in i svenskt luftrum.

Nordkoreograf; förste militärparadsamordnare i Pyongyang.

Opartiskt skott; urartad misstolkning av det parthiska skottets princip. (Nu oftare friendly fire.)

Postorderbeställning (mil.); att skicka vakten efter snus e. dyl.

de Riain, Anne-Onnon; belgisk fortifikatör, 1788-1941. Tidigt klar över det moderna artilleriets slagkraft och Maginot-linjens brister, gavs han möjlighet att förlänga denna senare i nordväst. Den bärande tanken i hans system ”den fortifikatoriska utnötningen” var att så långt möjligt vinkla undan befästningsvallen från kulbanan för att därigenom också förankra den fastare i marken med grundligast möjliga förarbete, en metod vars materialeffektivitet tillät en närmast oändlig utsträckning i djupled. Som kretin ansedd av sin samtid, har R. fått posthum upprättelse som det moderna vägbyggandets fader.

 

Rodervischer; danserskor som handhade styrningen på osmanska örlogsmän. Många bedömare anser att något av magin gick förlorat när Y. Kemal i moderniseringsyra beslöt en allmän övergång till drevischer.

Ryttleri; stationärt kavalleri.

Skvadrat; fyrkantsformerad rytterienhet.

Såldat; legoknekt som skrivit på.

Urieoar; avstjälpningsplats för egna syften hindrande och avvarbara krigsmän.

Vibjuderov, Komin Barakominjevitj; moskovitisk fältherre. Ung och oprövad men en av de främsta bojarerna gavs han, övervakad av sitt kusinbarn Vilja Barazotzchernatzchev Trugarev, överbefälet vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412 och lanserade då ”den öppna taffelns taktik”. Sin i Sibirien, kloster och armod tillbragta ålderdom ägnade han åt att utveckla denna sin stora tanke, med viktiga förbättringar, i Den brända jordens taktik, ett klarsynt men bittert verk.

 

DE ALLRA MINSTA

 

Afart; degeneration.

Agafyr; strykpojke.

Akné; tonåra sömnstörning.

Askunge; som bollkalle i rökmatch.

Avväpnare; yngling i riddares följe som (till skillnad från väpnaren) gick i diplomatisk lära – med snittar, cocktails och världsvant småprat hade A. att i stridens alla skeden peka på alternativa förhandlingslösningar. A. klipska nog att överleva sin föga avundsvärda lärotid var garanterade höga hovcharger.

Bråmogen; straffmyndig.

Champagnegaloppen; gatlopp för nyvordna internatskolegossar. Traditionens ovedersägligt uppenbara samhällsnytta har hittills fredat den från nyliga angrepp från debattissor som icke synas vilja inse att fäderneslandet är omgivet av fiender, eller ens att c. är helt ofarligt då de äldre kamraterna tidigt bibringas djupa insikter i sabrering.

Colt-åldern; i C.: mogen för vapenlek. Synonymen yxmyndig anses numera föråldrad.

Ettling; förstfödd.

Fjunibacken; Fryshuset.

Fucktotum; tonårssturig attityd.

Fuling; huliganstyrka bortom BRIS som genererar varning i väderutsikt; fuling betecknar intervallet 13,9 - 17,1 år (hela vägmärken svajar, spottloskor växer till vågberg, man går ej frivilligt emot den), styv f. 17,2 – 20,7 (allt i eftergivligt material bryts loss, besvärligt att gå i närheten), samt hård f. 20,8 – 24,4 (skador på hus, allt som inte är fastgjutet försvinner), varöver huliganen betecknas som halvt enorm.

 

Grötmyndling; fordom gosse eller flicka som anförtroddes storbonde (med småpåves självuppfattning) för såväl andlig som lekamlig spis.

Gullfibers resor; dokumentärt allegorisk barnsatir om lilleputtpartiklar och deras äventyr i människokroppen.

Intelningsverket; det gamla Spartas militärorganisation.

Karsittning; disciplinåtgärd i simskola.

Kepsis; ungdomligt avvisande världsåskådning.

Klotterställning; lekverktyg för rackarungar.

Kvaggsång; gnäggning vid läggning.

Läsk-unnighet; samtida omtolkning för att beskriva den modärna föräldrarollens (över)betoning av barnets behov av lekamlig dryck framför värdet av andlig spis.

Materialist; morsgris.

Placentare; enäggstvilling som fordrar oskäligt stor del av den gemensamma kakan, s.k. ”ocker på gröten”.

Skällkaramell; barnavhyvlingsartikel som särskilt vid storhelger mycket underlättar hemarbetet.

Syfokonsulent; skolhudläkare.

Tungdom; svår uppväxt.

Ueril; (sl-)yngelaktig.

Utantillerna; ögrupp i Atlanten som små skolbarn måste kunna peka ut på en jordglob, i mörker.

Veckopang; förortsbarnens ammunitionstilldelning.

Vänd-etta; särskilt bland barn omtyckt kortspel, uppbyggt efter retaliatoriska principer. "Öga för öga", "Korsikansk korseld" och "O.K. Corral" är populära gambits inom V.

Ängelsk; egenskap hos småbarn.

 

VETENSKAP

 

Antroprologi; läran om människans förfäder.

Elliptik; läran om cirkelresonemang samt dessas byggnad och användning.

Evolens; vilja att förväxla utveckling med förbättring.

Fiktor; imaginärt antagen premiss.

Forskare; ursprungligen substantiv, på grund av rådande epistemologisk kris blivet komparerande adjektiv (jag är forskare än du).

Granulogi; detaljkunskap.

Hihistorievetenskap; den forskningsinriktning som ser historien som ett enda långt slapsticknummer.

Hipolog; trendvetare.

Integraalkalkyl; arkeologisk marginalnytteberäkning.

Intellektuell sherpa: kognitivt bärkraftig men ranglåg filosof som hjälper seniora kolleger att nå toppen.

Kexegetik; uttolkande av lyckokakssentens.

Levnadsstundard; välmåendemått som fokuserar på maximi- snarare än medelvärde.

Otalisator; beräkningsmodul inom vetenskapsdiscipliner som erkänner att de brottas med ett ohanterligt antal parametrar; för att kunna bedriva forskning och utveckling med bibehållen geist matas forskningsresultat in löpande tillsammans med de data som hinns med, och avhandlingens slutsats genereras automatiskt först när alla data är kända.

Palaverdisciplin; samtalskonst som akademiskt ämne.

Prediktament; förutsebar förlägenhet.

Prognostiker; en som gissar om det egentligen vetbara.

Prognostoiker; en som tar osäkra framtidsutsikter med jämnmod.

Sabaistik; forskningsinriktning med mål och grundpremisser frikopplade från all empiri.

Savanneri; miljödeterministisk förklaringsiver baserad på visligen betvingande miljöfaktorer.

Skvatt, Jakob; prof. i teoretisk neurologi (1898-1972). Mest uppmärksammad för sitt livslånga försök att mäta hur mycket en människa egentligen förstår av enskilda intryck och tillvaron som helhet. Förhånad (men, n.b., ej ignorerad) av den akademiska världen frångick han gängse intelligensmått till förmån för den självständigt utvecklade enheten skvatt – de av hans försökspersoner och i förekommande fall kollegor som inte verkade ha fattat ett skvatt av antingen del, helhet eller bäggedera ansåg han stå utanför en basal förståelse, definierad som skvattram. I viss mån analogt med Eisenbergs osäkerhetsrelation hävdade S. att en människa som anser sig veta mer om det enskilda nödvändigtvis vet mindre om det allmänna, och vice versa. Kollegor och i förekommande fall försökspersoner frågade då hur i hela helvete han själv kunde veta något, vilket han avfärdade med att de inte ens förstod frågan de ställde, och hur skulle de då kunna förstå ett svar? Den orimligt impopuläre S. är för den breda allmänheten mindre känd för sitt visserligen negativa men i och för sig användbara insiktsmått kiloskvattimme (antalet förbigångna förståelsemöjligheter i tusental per timme, KSh) än för sin ordspråksmässiga betydelse skvattgalen (allt oftare särskrivet).

Taftologi; sidenlära.

Stundforskning; det kortvariga tillstånd av nyfikenhet och ambition som föregår uppgivenhet och reträtt (jfr grundforskning).

 

Telerektos; atensk kartograf som efter långa studier i matematik, geometri, astronomi och trigonometri höll före att Jorden snarare vore en kub. Med ett planöverskridning underlättande midskepps vikbart skepp avlöpte han 413 Pireus för att ej mer avhöras. Hans uteblivna återkomst stärkte väl konkurrerande uppfattningar om Jordens uppbyggnad men hindrade inte hans många efterföljare i den tetraedrala skolan (T. hade felaktigt beräknat kubens ytor till fyra) från att till eftervärlden förmedla den s.k. perpendikularitetsprincipen, fortfarande bestämmande för stadsplanering och arkitektur.

 

Uändlighet; logiskt-humanistisk samlingsetikett på det naturvetenskapliga oändlighetsbegreppet, som tydligen tillåter sina användare att till exempel räkna antalet galaxer i ett påstått oändligt universum som till yttermera ovisso pådyvlats en början och riktning. I frustration häröver hävdade därför prof. Stanislaus Bessergestern, trots att ingen lyssnade, 1938 att det vore riktigare att tala om u- snarare än oändlighet.

 

X; faktor som fortfarande, efter alla dessa år, gäckar vetenskapen.

 

KONST & MUSIK

 

Ackockvedukt; (suckars) bro.

Affinemang; snygg avslutning.

Akromatik; svartmålning.

Alatåb; formbundet narrativ visdiktning, med eventuellt substansrika motiv inbakade i en översöt helhet.

Anakorist; körtekniskt sagoväsen.

Antipersbrandt; hygienprodukt (mot svettig bringa) som saluförs i cinematiska miljöer av Ma' Ribbin's Popular Cosmetics.

Atavlism; kvarlevor av skönhetssträvan i modern konst.

Bach 1; den klassiska musikens maximala tempo, varöver den blir ohörbar – att passera gudvallen (jfr sfärernas harmoni).

 

Bachs can-cantat (BWV 666); en djärvt experimentell samkomposition av balett och polyfoni, av kritiken mottagen med en svalkande likgiltighet som varit B. länge förnekad. Först det slutande 1800-talets kjolmodeframsteg gav verket dess rätta plats i musikhistorien.

Duschdräperi; hitchcockskt underhållningsvåld.

Dyskaloni; hämning av förmågan att förstå och uttrycka proportionalitet, särskilt estetiskt.

Exerciss-dur; den vanligaste tonarten för militär marsch, följd av Kyrass-dur och A-bomb-moll.

Filigran; folksnideskonst.

Fineast; eftertextlig liebhaber.

Fjantigone; antik springidörrarnatragedi.

Gluntenintolerans; kulturskymning av rent lundensiska mått.

Gobelängd; bildvävnadsvåd.

Gosedur; tonart för tryckare.

Händelse; odödligt konstverk som kombinerar genialitet med popularitet genom att inte vara fotat i självändamålslig provokation.

Igasus; i grekisk myt spirituell kentaur, härav att vara i gasen om poeter och andra.

Jazzsvår; onjutbart svårbegriplig.

Klavar; pianotäcke.

Kleptoteket; da. museum för konst anskaffad på tvivelaktig laglig och/eller kulturhistorisk grund.

Kokafoni; matlagningsalstrad ljudmatta som omöjliggör lyssnandet på för ändamålet vald musik.

Kolibrering; finjustering i diskanten.

Koloraduraria; visa som målar livet i glada färger.

Kolportör; 1. glödlåda 2. generisk term för amerikanska tonsättare, efter jazzkompositören med ett snarlikt namn 3. missionerande dörrförsäljare (mindre. brukl.).

Kraki; nätporr.

Kramelodramstipendiet; litterärt pris som årligen tilldelas auteur som framgångsrikt har förflackat den eviga kampen mellan gott och ont till en våldsamt och/eller pornografiskt tryfferad banalitet.

Kvalster; lidande konstnärs verk.

Kvarkitektur; universalbyggnadskonst.

Llúndel, Lupo; spansk-baskisk konstnär som slagen av skissens supremati över det färdiga verket något överkonsekvent introducerade subliminalismen, lidelsefullt formaliserad i manifestet Inget verk är verksamt nog (1888), vars budskap upptäcktes av Ragnar Josephsson 1928. Idén synes vara att om slutförande komprometterar skissen, måste skissen ha komprometterat inspirationen – alltså bör den sanna konsten vara ett ickeutövande. Ll. finns rikt representerad på Dresdner Museum für Ganz Entartete Kunst i Leipzig.

Mimesis Devina; charadkonstens musa; sladdsyster till Thalia.

Moratorium; Othello arrangerad för kör.

Motbok; Det går icke an!

Nationalscenen ('Traumaten'); arena där folkkära excentriker kan få rikstäckande exponering av sina privata tillkortakommanden.

Oprah-diva; primadonna inter pares.

Orchestrera; datoranimera filmiskt massceneri.

d’Oremi-Fasola Tito, Luigione; italiensk sprätt (+1580) som av fåfänga vände på det då rådande bruket att presentera sig under hovbugningens nedåtgående rörelse för att i stället börja vid dess lägsta punkt och med stigande tonhöjd avsluta fullt utsträckt med en kokett handrörelse. Till stort löje för alla från Alperna till Kalabrien härmades han flitigt av gycklare och musikanter som snart glömde innebörden av vad de sjöng. Själv en stor fjant bör han dock hågkommas för sitt mecenatskap till Palestrina, för vilket han lönnligen nedstacks av sin sparsamma hustru Ottavia Nona.

Orfin; centralstimulantium med lyrisk-svärmisk effekt.

Pandoras ask: världsträdet i kalifornisk mytologi fram till dess att det totalförstördes - gudskelov inför rullande kameror - genom en otydlig regianvisning under inspelningen av storfilmen Avatar. Missödet, som utlöste en kritikstorm av kurspåverkande magnitud, har av "folkhumorn" döpts till Na'vigate. Se även Byggdrasil.

Pastoralika (bibl.); sentimentalt upplagda missbruksskildringar av lagerlöfsk typ.

Perkelele; finskt mindre musikinstrument med mycket hårt ansatta strängar.

Plektor; gitarrlärare.

Pterodaktyl; versfot för bevingade ord.

Quick step; fotarbetesbaserad dansföreställning som är snabbt överstökad.

Rabblativ; uppräkningskasus.

Ramalamadingdongdán; månadslång avhållsamhet från klassisk rock n’ roll under dygnets ljusa timmar.

Ramaskrift; uppbragt prosa.

Returik; svar på talekonsten.

Rilkess; kultursideshänvisning till Rainer Maria Rilke i omvänd proportion till skribentens kännedom om densamme.

Rimtursam; jättepoetisk.

Rodervischer; danserskor som handhade styrningen på osmanska örlogsmän. Många bedömare anser att något av magin gick förlorat när Y. Kemal i moderniseringsyra beslöt en allmän övergång till drevischer.

Romantikhandel; boklåda som för Ars amandi i förstautgåva.

Saadist; popularmusiker/landsplågare.

Schhism; musikdramatisk riktning vars bärande (nåja) element är ett i början av varje föreställning avkrävt tysthetslöfte av ensemblen. Som den främste exponenten för schhismen brukar hyllas portugisen Léon Cabalho, till vars minst bortglömda verk räknas operorna "O Märtà!" och "Å Trinacria" samt den bukoliska bagatellen "Silentium boskap!".

 

Sem-com (semantisk komedi); förväxlingsfars som gör extensivt bruk av homonymer, betydelseglidningar och dylika grepp.

Singer songwriter; musikartist som syr sina egna kläder.

Sistukvist; ädikulär bakdörrsentré.

Själspilling; Faust.

Skalskydd; protektiv installation i hem med barn i musikskola, ofta i form av s.k. pianic room.

Snarkitektur; oinspirerad byggnadskonst.

Stympanå’n; skulptural stridsscen i klassisk tempelgavel.

Svalbard; beatpoet.

Thespisk kärrlek; komedi som framförs av ambulerande teatersällskap.

Tjiennal; kulturevenemang som inte hålls alls, någonsin.

Versalgeni; skribent som använder caps lock-tangent som argument.

Äcklog; hygieniskt orienterad klagoskrift i gemensamhetsutrymmen.

 

SPRÅKVETENSKAP

 

Adjunktiv; språkfenomen – kasus, ordklass, böjningsform e.dyl. – av värde och intresse enbart för karriärbromsade akademiker och deras mammor.

Diakritonym; piktografiskt meningsbärande teckenkonstellation i nutida text.

Echelongör; utläggning som tröttar genom oändliga utvikningar.

Ekivokal (litt.); lång vokal följd av h.

Eklativ; utfästelsekasus.

Elliptik; läran om cirkelresonemang samt dessas byggnad och användning.

Entusikiasmera; (försöksvis) uppmuntra med retorisk korsställning.

Excessess; tautologiskt eller oriktigt genitivmärke, t.ex. brott[s]mål.

Glosögd; ordmärkningsförfaren.

Kilskrift; svårtytt sms skrivet i språnget.

Lämnan; avgång, som nödtvungen anpassning till den utbredda underskattningen av verbet lämnas transitivitet.

Pluskvamprefekt; högre språkpolis.

Sem-com (semantisk komedi); förväxlingsfars som gör extensivt bruk av homonymer, betydelseglidningar och dylika grepp.

Sobjekt; den som tredje omtalade men egna personen.

Substitulatur; ombenämning som självändamål, t.ex. utvecklingen från städning via lokalvård till hygienteknik och living environment comfort management.

Titthålsfilologi; minimiinvasiv språkinlärning.

Transsubstantivationsläran; åsikten att bröd och vin kanske byter beteckning snarare än förvandlas.

TRAMS: sällskapeT föR främjAnde av stokastiska akronyMiseringSprinciper.

 

RELIGION & FILOSOFI

 

Andemening; åsikt som inhämtas i seans.

Anfallsårder; plogbill som smitts om till svärd.

Astigmatism; det att blott symboliskt underkasta sig Jesu lidande på korset.

Astroskopi; det att se sig om i stjärnorna efter (i motsats till att spå i och om räntorna, jfr gastroskopi).

Ateism; ödestro.

B-postlarna; Jesu distanslärjungar.

(Tråkig) belägenhet; hyreskapell i förort.

Blasfeminism; förlöjligande av kvinnosaken.

Botoxe; offer på det skönhetsideala altaret.

Con klave; stokastisk metod för att utse ny påve.

Delfinansiär; orakelkund.

Dryid; skogsmulla, se detta ord.

Ekumanick; interkonfessionellt översättningsverktyg.

Exkommunicado; (försatt i) tillstånd av bannlysning.

Exorcis; i utbildningen till frälsningssoldat ingående moment.

Frälsningslegionen; elitförband inom Frälsningsarmén med uppgift att ta sig an de svåraste fallen av bidragsvägran. F. har vunnit internationellt erkännande för sina ogenèvekonventionella metoder.

 

Hatrick, S:t; helgonförklarad missionär i den anglosaxiska kulturkretsen som enligt legenden kunde bota sjuka, vända missväxt och resa döda från graven i en enda handvändning, full som ett fat.

 

Hegel, Erik Göransson; svensk kyrkoman, krönikör (1399-1434). Framsade vid concealiet i Basel som sin mening att historien kanske snarare ginge åt fel håll, en med moseböckerna som grund i sig icke helt förgriplig tes men av H. osmidigt ordklädd, med jämförelser anställda mellan kyrkofäderna och hans på mötet närvarande kollegor och påpekandet att arvsynden visserligen vore tung att bära men att man ju då lika gärna kunde göra det bästa av rådande förhållanden och passa på att med stöd av valda delar ur I Kor. 13 söka något bättre ombona denna jämmerdalen. Den lika rappt exkommunicerade som långsamt avrättade H. styckades slutligen, varefter enligt tidens sed inget av slaktkroppen gick till spillo utan brändes på stänger, androm till skräck och varnagel och sig själv till uppbyggelse. Processen anses ha starkt bidragit till den påfallande enighet som utmärkte återstoden av agendans genomtröskning.

 

Helikopter; egyptiskt kristna som i hemlighet fortfarande är soldyrkare.

Helvete; dinkelmjöl.

Hen håle; en djävul i tiden.

Härskaren; den tunna men tillräckliga isskorpa som genom Guds försyn bar de segrande svenska vapnen över Bälten vintern 1658. Jfr 2 Mos 13:17 - 14:29.

Igasus; i grekisk myt spirituell kentaur, härav att vara i gasen om poeter och andra.

Incestiturstriden; den konflikt mellan påve och kejsare om vilkendera som mest finge bryta mot fjärde, sjätte och tionde budet som kompromissvis löstes först genom konkubinatet i Worms 1122.

Infraortodox; religiöst pragmatisk.

Inshallahtör; pragmatistisk hantverkare.

Jehovialisk; gammaltestamentligt humorlös.

Kallvinist; oenologiskt missledd zelot som serverar rödvin vid på tok för låga temperaturer.

Kalvarieberg; höglänt fäbodvall.

Kamparis; olympisk tjänare som med nymfen Soda går gudarna tillhanda med lättare apéritiver.

 

Kandevasovac, Avrilo; serbisk eskatolog och paleontolog (1844-1862) som i sin abstrust skabrösa avhandling Enten-eller, fasen heller lade grunden till repetitilismen (teorin om dinosauriernas av leda föranledda massfrånfälle) i vilken huvudargumentet, om man letar, är att 165 miljoner år av riv och slit om livets nödtorft rimligen borde ärra även en ödlesjäl.

 

Karneval; katolsk högtid omedelbart föregående fastan, av Vatikanen tidigt instiftad i syfte att identifiera vegetarianer, vilka teoretiskt torde vägra inmundiga den obligatoriskt serverade kötträtten. Festlighetens rätta historiska ursprung är allt annat än klart, men Congregatio pro Doctrina Fidei är det oaktat än idag bergfast övertygat om att gudlöst kätteri gömmer sig någonstans i vegetarianismen.

 

Kexegetik; uttolkande av lyckokakssentens.

Kontemplation; sockensammanslagning.

Konversionslexikon; fraseologi för läpparnas bekännelse.

Kristverk; frälsargärning.

Kufisk dans; rituell trance-dance med rötter i österländsk mysticism.

(den stora) Kvinnofrågan; meningen med vivet.

Kängguru; barfotamunk som tagit sitt förnuft till fånga.

Lekamen; de världsliges bön.

Liteurgi; institutionaliserat kyrkligt publikfrieri.

Majarikligt Mehasch Yoggi; västindisk visdomslärare, upphovsman till begreppet zentropi. Efter att länge ha sökt och slutligen fått (av J. Skvatt, se därom) bekräftelse på att hans visioner gick bortom värdslig visdom - ”en ontologi omöjlig att uttrycka matematiskt, om man inte därmed menar att beskriva en nolla” – begynte han predika över all världen sin zentropi; som en parallell men samtidigt motsats till termodynamikens entropi hävdar Majarikligt Mehasch Yoggi att lite mindre ordning väl bara skulle vara avslappnat och mysigt, som omväxling, och peka fram mot en ny ’kärlekens tidsålder’ – gurun har senare formulerat sin åskådning i en ’charmodynamik’ som postulerar att universum består av oförstörbar kärlek, som dock kan förvanskas av stela och oförlösta individer (också djur, växter och mineral). Inverkan härav har varit massiv och kan nu påvisas i snart sagt varje samhällsyttring: shabby chic–ideal i heminredning, avskaffat tjänstemannaansvar, uppluckrad högerregel, bristande biosalongshyfs, nedrustningsavtal, fildelning och så vidare. Genom franchising, merchandising, skolor, donationer och nyligast haschtaggen #transcendensmediteration har MMY blivit en av världens rikaste män.

 

Manglande; i fornnordisk myt gudom av van- och jättesläkt som förstör var valhallekväll med ändlöst pladder i undertryckt förorättad ton – ihjälslås tidigt varje kväll för att återuppstå nästa. Broder till Minglande.

Mihilism; Weltanschauung i vilken inget utom en själv har något värde.

Njugg; i fornnordisk myt småaktighetens gud. Överlever Ragnarök.

Noa-ord; arkaism.

Oblativ; liturgisk indikativform som inleder kommunionen; Nattvarde’ här!

Omsig (och Kringsig); i fornnordisk myt två skator som håller Njord med kurspåverkande information och uppdaterar honom om råvarupriser och valutafluktuationer.

Orienterad; vänd mot Mecka.

Oumbärande; tvång att försaka, som i Stagnelii efterföljd adlats till frihet.

Pandoras ask: världsträdet i kalifornisk mytologi fram till dess att det totalförstördes - gudskelov inför rullande kameror - genom en otydlig regianvisning under inspelningen av storfilmen Avatar. Missödet, som utlöste en kritikstorm av kurspåverkande magnitud, har av "folkhumorn" döpts till Na'vigate. Se även Byggdrasil.

Pastorik; kyrkoherdelängd.

Patriklos; homerisk hjälte med vars kärlek Akilles sökte döva sorgen efter Patroklos, något för vilket han på grund av P:s ogrekiska hårarrangemang hoo’í keíphríllaí fick lida mycken skam och smälek av övriga akajer och sin moder.

 

Pavannes de la Ré de la Tour, Jacques-Ange; fransk marskalk, ordensstiftare, pedagog. Efter en utsvävande ungdom utverkade P. av den Heliga stolen koncession för ett dotterkloster till de mellanvästeuropeiskt befintliga öl-, vin- och likörproducerande klostren (vilka då hade nått en punkt i sin utveckling som gjorde en outsourcad lagerfunktion intressant) i vilken sin orden P. som noviser insatte sina tolv tonåriga söner och nitton nittonåriga niecer, för vilka han, sig själv undantagandes från det stränga tystnadslöftet, predikade lydnad, avhållsamhet och tidigt sänggående. Då vid en inventering 1502 samtliga fat och buteljer visade sig antingen tomma eller höggradigt utspädda, och en märkbar rodnad samtidigt vidlådde noviserna, inkallades en påvlig kommission som (under ledning av Césare Borgia) förklarade det skedda för ett sant Herrans under. Huvudklostren ställdes nu inför det nya problemet att återfylla kärlen, som dittilldags enbart hade fyllts och lagrats ad maiorem gloriam Deo, och hänryckta inför möjligheten att leverera till himlatronen började de experimentera med alkoholhalter, smaknyanser och konstfulla etiketter, vilket allt resulterade i att produktionsresultatet åtgick i en allt högre takt. Transporterna klostren emellan nådde en sådan omfattning att även denna funktion måste läggas ut på entreprenad, och analogt med världshandelns tilltagande intrikatisering har kedjan i vår tid blivit så pass raffinerad att snart sagt vem som helst kan tömma en pava och stoppa tillbaka den utan att munkarna märker ett smack.

Popmystik; kitschmässigt utslätad transcendentalfilosofi.

Popularer; husgudar valda ur den reala eller fiktiva offentligheten.

Prelatation (oftalm.); himlande med ögonen.

Presstalisman; skydd mot ingående granskning.

Pyrifikation; rening genom eld.

Ragnastök; fejande, slakt, bryggning och bak inför världens slut.

Ramalamadingdongdán; månadslång avhållsamhet från klassisk rock n’ roll under dygnets ljusa timmar.

Ratatorsk; benfisk som, oförmögen att bringa bud från Nidhögg till Gyllenkamme, sorgsen simmar runt, runt i Urdarbrunn.

 

Sicut erat in principio; senantikens alltmer fragmenterade kyrklighet förde till slut med sig ett totalt sammanbrott av varje gudstjänst redan efter den första raden i till och med den mindre doxologin – Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto – då varje församlingsmedlem med självaktning höll sig med en egen uppfattning om Treenigheten, dess existens, eventuella ingående storheter och inbördes förhållande, vilket allt ledde till ett föga kristligt uppträdande i debatt och handgemäng. I viss mån överens kom man emellertid om att världen en gång hade skapats, och som symbol för detta epokgörande samförstånd infördes bönens andra rad Så var det, i princip, vilket tillät ett minimimått av endräkt åtminstone fram till amenet. Kommat föll dock bort efterhand, lägligt nog för mer ortodoxt lagda liturger.

Skiit; krystad islamsk trosbekännare.

Skogsmulla; prästlärd nimrod.

Skoveljul; buffébaserat högtidlighållande av Kristi födelse.

Spare rib (eng.); Eva.

Spelarhelgon; idrottsprofil som sätts på piedestal (stylitalienska ligan).

Spjelkner; i den nordiska mytologin livsviktigt enzym som hjälper asar och einhärjar att bryta ner mjöd och galtkött.

 

Strundtvigtianismen; dansk idériktning som uppstod i samband med milleristernas beräkning av Kristi återkomst till (justerat) 23/10 1844. Strundvigtianerna menade att hela återkomsten verkade lite klängig på ett sätt som knappast anstod vare sig skapare eller någon hans familjemedlem och hur som helst inte passade så särskilt bra just då. S. har starkt påverkat da. tänkande och samhällsliv, för utomstående emellertid mest ytligt bekant för den odogmatiska omtolkningen 'Fader vår som väl har det bra i Himlen?' ("Pater plåster").

Strängtrosa; kyskhetsbälte.

Supplikskifte; bönemöte.

Synkroniderna; Zeus och hans tvillingbror, om han hade haft någon.

Tantrali kval; efterjordiskt straff som väntar de erotiskt äventyrliga

Tjallarhornet; Facebook-grupp inrättad av Heimdall för att nå genom mediebruset.

Transsubstantivationsläran; åsikten att bröd och vin kanske byter beteckning snarare än förvandlas.

Turbanisering; sikhisk radikalisering.

Tyskna; att i ökande grad idealisera reala sinnesintryck till en ohållbart strukturalistisk världsåskådning.

Utbilsk; felaktigt anseende sig ha nått visdom genom inlärning.

Valkuria; konklav.

Vantrogen; kättaras.

Varjag; retrospekterande introspektör.

Veklagare; rättstjänsteman som har att anställa förundersökning och åtal mot högre makt.

Vulgata [vul’gata], <lat. Dumskallskulle>; plats utanför Konstanz, där reformatorn Jan Hus skall ha trotsat lågbryntheten, i dubbel bemärkelse, med sitt brandtal om den heliga enfalden.

Yeehadist; skjutjärnsislamist.

Zenofobi; oresonlig skräck för alternativ till kanonisk vetenskap.

Zorofaster; den tidigt föräldralöse Zoroasters uppfostrerska, som med lättfattligt svartvita moraliteter och stränga tändsticksleksförbud sökte dämpa gossens alltmer asociala drag. Hans zarathustrus liksyftande ansträngningar blev än lönlösare.

 

Åhörare; (föråldrad) beteckning på intresserad lyssnare, ursprungligen de floder som stannade i sitt lopp för att lyssna till Orfeus.

 

EKONOMI

 

Anlagstavlan; informell annonsplats i Riddarhusets trapphall för medlemmar som vill köpa och/eller sälja förfäder.

Annonsens; vilseledande marknadsföring.

Anrikning; förmögenhetstillskott genom släktskapsfördel.

Appleationsdomstol; högre instans dit IBM och andra konkurrenter kan vända sig för att få sin talan ogillad

Armode; vederlag för arbete i statlig anställning.

Arvslott; fideikommissaries arvslott.

Balkongklåda; pekuniärpsykotisk åkomma i bostadsrättsföreningar.

Bejakningsbolag; tjänsteleverantör som genom sina s.k. jäktare efterser att kund bejakar livet i dess fulla potential.

Bemanningsbolag; externtjänsteföretag som ger råg i ryggen åt HR-ansvariga inför anställningsintervju.

Bettlahem; den ort som, mitt i julruschen, enligt mammoniterna bevittnade födelsen av den av dem avgudade nasaren, som efter utbildning i sin faders tankesmedja strukturerade upp en ny ideologisk bas på gods, reklam och den osynliga handen och senare drev fram månglarnes flytt från templen till mer ändamålsenliga lokaler.

 

Biltoga; romersk varuhuskedja som under den slutande republiken saluförde sådant som röster, försvarstal och gladiatorer till billigt pris.

 

Border Line; passagerarrederi i monopolställning på den transstyxala trafiken (senare undersökningar har bekräftat Schliemanns vederläggning av den acheroniska teorin), vars betydelse för den teknologiska utvecklingen svårligen kan överskattas. Inflytandet sträcker sig från sådant som maskindrift och stålkonstruktion inom skeppsbyggnadskonsten till kampanjer för kremering som ersättning för inhumationer; ett djärvt försök att koppla obolen till dollarn avvärjdes av R. Nixon. Då rederiet nu har att frakta 62 000 000 passagerare per år (150 000/dag) har man nedlagt betydande sponsringsbelopp på sådant som fredsarbete, medicinsk forskning, palliativ vård, utveckling och distribution av tv-spel och annat som anses kunna hejda eller åtminstone bromsa tillströmningen. De stora förhoppningar som knöts till rymdprogrammen synes emellertid huvudsakligen stäckta.

 

Böneglidning; inom nationalekonumeniken använt begrepp för differensen mellan barns och vuxnares drömmar.

Checkonomi; hushållning enligt procrastinativa principer.

Curare; bolag i Carema-koncernen som, namnet till trots, inriktat sig mot palliativ snarare än kurativ vård. C. marknadsför ”den ultimata vårdupplevelsen” till minsta (och framförallt kortast) möjliga lidande; verksamheten uppvisar år efter år branschens högsta kundgenomströmningshastighet. Bolagets framgångsrecept är en väl bevarad hemlighet.

Delfinansiär; orakelkund.

EbbaGröns bank; kreditinstitut vars måttligt bärande affärsidé var att medelst rena skamgrepp på kundkretsen söka åvägabringa ett nettoinflöde av s.k. punk-kulor i rörelsen.

Exportis; brain drain.

Fara i pröjsmål (penniculum in mora); omedelbart överhängande likviditetskris.

Gasellföretag; rovkapitalisters byte.

Gesäll; lyckligt givmild.

Givvild; iklädd för stora spenderbyxor.

Gryningsrädsla; ljusskygga marknadselements fruktan för konkurrensmyndigheterna.

Gräddhäng; näringsställe där höginkomsttagare träffar sin narkotikaleverantör.

Handelsman; kotlettfrilla.

Hegemonopol; kombinerat ekonomisk och militär dominans.

Hjonisera; ruinera.

Kalifatnafta; handelsnamn för arabiska petroleumprodukter.

Keso (tje:so); handelsnamn för kalvdans.

Kvartilrapport; finansiell lägesbeskrivning som börsbolag är skyldigt att offentliggöra, vari minst en visserligen ospecificerad fjärdedel av informationen måste vara verklighetsbaserad.

Lamborghinikoefficienten; mått på ekonomisk ojämlikhet inom den 99:e lönepercentilen.

Massacrering; ianspråktagande av jordbruksmark för odling av biobränsle.

Pan-Amnesi; en gång dominerande marknadsaktörs försvinnande ur det kollektiva medvetandet.

Pavannes de la Ré de la Tour, Jacques-Ange; fransk marskalk, ordensstiftare, pedagog. Efter en utsvävande ungdom utverkade P. av den Heliga stolen koncession för ett dotterkloster till de mellanvästeuropeiskt befintliga öl-, vin- och likörproducerande klostren (vilka då hade nått en punkt i sin utveckling som gjorde en outsourcad lagerfunktion intressant) i vilken sin orden P. som noviser insatte sina tolv tonåriga söner och nitton nittonåriga niecer, för vilka han, sig själv undantagandes från det stränga tystnadslöftet, predikade lydnad, avhållsamhet och tidigt sänggående. Då vid en inventering 1502 samtliga fat och buteljer visade sig antingen tomma eller höggradigt utspädda, och en märkbar rodnad samtidigt vidlådde noviserna, inkallades en påvlig kommission som (under ledning av Césare Borgia) förklarade det skedda för ett sant Herrans under. Huvudklostren ställdes nu inför det nya problemet att återfylla kärlen, som dittilldags enbart hade fyllts och lagrats ad maiorem gloriam Deo, och hänryckta inför möjligheten att leverera till himlatronen började de experimentera med alkoholhalter, smaknyanser och konstfulla etiketter, vilket allt resulterade i att produktionsresultatet åtgick i en allt högre takt. Transporterna klostren emellan nådde en sådan omfattning att även denna funktion måste läggas ut på entreprenad, och analogt med världshandelns tilltagande intrikatisering har kedjan i vår tid blivit så pass raffinerad att snart sagt vem som helst kan tömma en pava och stoppa tillbaka den utan att munkarna märker ett smack.

Pizzibagare; lira som betalats i beskyddarpengar. Jfr terra firma.

Pröjseri; fiskal disciplin, vanligen orkestrerad från Brandenburg.

Shoppingvagnen (Bursa maior); planerad pseudostellär ljuskonstellation. Natthimlen har länge ansetts utom räckhåll för ändamålsenligt resursutnyttjande, men NASA har nu ställt i utsikt att ändra på detta förhållande genom ett snillrikt användande av uttjänta satelliter; dessa kommer som avskärmare eller solljusreflektorer att formeras till annonser, meddelanden o. dyl. mot en ersättning som efterhand ska onödiggöra offentlig finansiering. Projektet Supermarket Nova, av en illvillig folkhumor kallat Starbucks, marknadsförs under mottot ”Natthimlen måste förnyas – ingen tittar längre på den utom vi, och vi ser lite längre”.

 

Smolensk [små'lensk]; stad och oblast i vä. Ryssland. Regionen präglas av karg skogighet, magra steniga matjordar och sina invånares ty åtföljande id och gnid för brödfödan (som merendels utgörs av kvargkaka, en sorts syrlig grynkorv kallad dnestr-band och papyrosser). Knappheten har betingat de smolenske till flit och sparsamhet och särskilt smolenskornas motvilja mot utgifter är omvittnad (nämnas kan att S. som enda oblast hade framgång med ”den öppna taffelns taktik” vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412; se härom notisen rörande Vibjuderov, Komin Barakominjevitj). Namnet S:s ursprung är inte klarlagt men namnet tros på något vis sammanhänga med den sydostgotiska folkstam som ursprungligen koloniserade området, i den naiva tron att gräset vore grönare på andra sidan Östersjön.

 

Snillrik; stadd vid annans kassa.

Spinflation; inom nationalekonomin namn på det ännu oförklarade fenomen, att pengars köpkraft avtar i väsentligt högre takt än deras värde minskar. En enkel jämförelse av verkliga förhållanden visar att t.ex. en försvarsbudget på SEK 40 miljarder som 1990, utöver slagkraft i både flyg och flotta, räckte till 40 brigader infanteri, 2012 bara räcker till 400 man som behöver stödsamtal redan före strid, detta trots att inflationen 1990-2012 uppgick till endast 50 %.

 

Synisk el. cynsk (äv. avklärvoajant); som skådar andemeningen med sådant som avdragsgilla gåvor, koncerninterna transaktioner och gratis heroinfixar.

Talentscout; person på spaning efter pund att förvalta.

Tantiemcykel; finansbranschens motsvarighet till vi sitter alla i samma båt.

Trouble Tip (eng.); det som följer på en Double Dip.

Vattenfald; att göra en pitbull i stället för en pudel.

Återskallsförbrytare; ekobrottsling.

Övergödning; jordbruksstöd.

 

Copyright © All Rights Reserved.